విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఏడవ తిరుమురై
100 పది పాటల కూటమి, 1026 పాసురములు, 84 ఆలయములు
001 తిరువెణ్ణెయ్నల్లూర్
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
పాసుర సంఖ్య : 1 పాసురము : ఇందళం

பித்தாபிறை சூடீபெரு
    மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
    கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேனென லாமே.

పిత్తాబిఱై సూడీబెరు
మానేయరు ళాళా
ఎత్తాన్మఱ వాదేనినైక్
కిండ్రేన్మనత్ తున్నై
వైత్తాయ్బెణ్ణైత్ తెన్బాల్వెణ్ణెయ్
నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అత్తాఉనక్ కాళాయ్ఇని
అల్లేనెన లామే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>7====>7001001===>../../isai/07/7001001.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

పిత్తననే పేరుగల శివుడు! నెలవంకను శిరస్సున ధరించినవాడు! అతడే దేవుడనే శివుడు!
అనుగ్రహ స్వరూపుడైన అతడుపెణ్ణానది దక్షిణతీరం లో వెణ్ణెయ్నల్లూర్ అరుళ్తురై కోవిలలో వసించే పరమాత్మ.
నా మనస్సున పదిలంగా ఉన్న నిన్ను మరవకుండా నిన్నేట్లా నేను తలపుకుతెచ్చుకోను.
కాబట్టే మరిచి పోకుండా నిన్ను అన్ని విధాల ధ్యానిస్తూనే ఉంటాను! గతంనుండి నీ సేవకుడిని అయిపోయిన నేను నీ సేవకున్ని కాదని ఇప్పుడు వాదించడం నాకు సరికాదు గదా!

అనువాదము: పేరా. మునైవర్ వైవియెసెచెన్ మూర్త్తి, పేరా. మునైవర్ వి మునిరత్తినం నాయుడు (2013)
சிறபி