ಮಿನ್ನಂಭಲತ್ ತಳಗ್ ಗಢ್ಢಮೈಭ್ಭುಗ್ಗಾಗ ನನ್ಗೊಢೈ ತನ್ತೋರ್.

ನನ್ಗೊಢೈಗಳೈ, ಗ. ಚಚ್ಚಿತಾನನ್ತನ್ ಎನ್ಱ ಭೆಯರುಗ್ಗು, ಗಾನ್ತಳಗಂ, 68, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ಚೆನ್ನೈ 600002, ಇನ್ತಿಯಾ ಎನ್ಱ ಮುಗವರಿಗ್ಗು ಅನುಭ್ಭಲಾಂ. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) ಮಿನ್ನಞ್ಚಲ್ email: tamilnool@gmail.com

13.12.2040 ಮರುತ್ತುವರ್ ಇರಾಮನಾತನ್ ಇಲಂಭೋತರನ್, ಗನಢಾ (ಯಾೞ್ಭ್ಭಾಣಂ ಚೈವಭರಿಭಾಲನ ಚಭೈತ್ ತಲೈವರಾಗ ಇರುನ್ತ ಚೈವಚಿನ್ತಾನ್ತ ವಿತ್ತಗರ್, ವಢ್ಢುಗ್ಗೋಢ್ಢೈ ವೞಗ್ಗಱಿಞರ್ ವೇ. ನಾಗಲಿಙ್ಗಂ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ ಚಾರ್ಭಾಗ) ರೂ.  322925
01.07.2048 ತೇವಾರ ವಲೈಯಗ ಮಾತಾನ್ತ ಭರಾಮರಿಭ್ಭು ನಿತಿ ತಿಢ್ಢಗ್ ಗುೞು (ತೇವಮಾನಿತಿ) ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  300787
08.06.2043 ಚಿಙ್ಗೈ ವಾೞ್ ತಿರುಮುಱೈತ್ತೊಣ್ಢರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  297990
28.10.2053 ತಿರುಮಲೈ ತಿರುಭ್ಭತಿ ತೇವತ್ತಾನಂ, ತೆಲುಙ್ಗು ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭುಗ್ಗಾಗ ರೂ.  268512
17.08.2042 ಅರುಢ್ಚೆಲ್ವರ್ ನಾ. ಮಗಾಲಿಙ್ಗಂ, ಭೊಳ್ಳಾಚ್ಚಿ (ಭಿ. ನಾಚ್ಚಿಮುತ್ತು ಗವುಣ್ಢರ್ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ ಮಱೄಂ ಇರಾಮನನ್ತ ಅಢಿಗಳಾರ್ ಅಱನಿಲೈ ಚಾರ್ಭಾಗ) ರೂ.  200000
20.07.2040 ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢು ಏಱ್ಭಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  163072
28.10.2044 ತಿರು. ಎಲ್. ವೇಙ್ಗಢರಾಮನ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  162916
06.05.2045 ಚುವಾಮಿ ತಯಾನನ್ತ ಚರಚುವತಿ, ಆರ್ಚ ವಿತ್ತಿಯಾಲಯ ಗುರುಗುಲಂ, ಆನೈಗಢ್ಢಿ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  149875
23.12. 2044 ತಿರು. ಇರಾಮ. ಗರುಣಾನಿತಿ, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತಲೈವರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  117115
01.01.2042 ಗಯಿಲೈಮಣಿ, ಮುನೈವರ್ ಇನ್ತಿರಯೋಗನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  112406
05.03.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಉರುತ್ತಿರ ಗಾಳಿಯಂಮನ್ ಗೋವಿಲ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  100824
07.11.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ವರತರಾಚಭ್ ಭಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಗೊಢ್ಢಾಞ್ಚೇನೈ, ಗೊೞುಂಭು ರೂ.  100000
21.09.2041 ಇನ್ತು ಚಮಯ ಅಱನಿಲೈಯತ್ ತುಱೈ ಆಣೈಯರ್, ಚೆನ್ನೈ (5 ಆಣ್ಢುಗಳುಗ್ಗುಭ್ ಭರಾಮರಿಭ್ಭುಗ್ ಗಢ್ಢಣಙ್ಗಳುಗ್ಗಾಗ ಆಣ್ಢುತೋಱುಂ ರೂ. 25,000) ರೂ.  100000
12.10.2043 ನಲ್ಲ ಅಂಮಾ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ, ಗತಿರಿಭ್ಭಾಯ್, ಅಚ್ಚುವೇಲಿ, (ಗಿಳೈ: ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು) ರೂ.  100000
16.05.2053 ತರುಮಭುರಂ ಆತೀನಂ ತವತ್ತಿರು 27ಆವತು ಗುರುಮಗಾಚನ್ನಿತಾನಂ ರೂ.  80000
04.01.2043 ತಿರು. ಚಿಱೀಗ್ಗನ್ತರಾಚಾ (ನಾವಲರ್), ಮೆಲ್ಭೋಣ್ ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  79800
08.08.2043 ತಿರು. ಇರಾ. ಚಿವಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯನ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  76800
20.12.2047 ಇನ್ತು ಗಲಾಚಾರತ್ ತಿಣೈಗ್ಗಳಂ (ಚಿಙ್ಗಳ ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು) ಗೊೞುಂಭು ರೂ.  68000
27.08.2051 ಮುನೈವರ್ ಮಾಣಿಗ್ಗಂ ತನಚೇಗರ್, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್ ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  67783
16.02.2044 ತಿರು. ಅರುಚ್ಚುನಮಣಿ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  62306
01.01.2042 ತಿರು. ಏ. ಗೇ. ವರತರಾಚನ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  62237
02.09.2044 ತವತ್ತಿರು ಭಾಲಯೋಗಿ ಚುವಾಮಿಗಳ್, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  57540
28.02.2054 ತಿರುಮತಿ ಉಮೈಯಾಳ್ ಇರಾಮನಾತನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  55079
22.12.2042 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚೆಲ್ವ ವಿನಾಯಗರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  52000
01.01.2042 ತಿರು. ಗೇ. ಆರ್. ಗುಮಾರ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  51173
16.05.2054 ಇರವಿವರ್ಮನ್ ತಚರತನ್, 3/164, ತಿಲ್ಲೈ ನಗರ್, ತಿರುಭ್ಭತ್ತೂರ್ 635 601. ರೂ.  51001
21.12.2036 ತರುಮೈ ಆತೀನಂ ತವತ್ತಿರು 26ಆವತು ಗುರುಮಗಾಚನ್ನಿತಾನಂ ಅವರ್ಗಳ್ ರೂ.  50000
11.07.2041 ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ತಿರುಮುಱೈ ಅನ್ಭರ್ಗಳ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  50000
20.01.2042 ಗಱ್ಭಗಂ ಭಲ್ಗಲೈಗ್ಗೞಗಂ, ಭೊಳ್ಳಾಚ್ಚಿ ಭಿರತಾನ ಚಾಲೈ, ಈಚ್ಚನಾರಿ ಅಞ್ಚಲ್, ಗೋಯಂಭತ್ತೂರ್ - 641 021 ರೂ.  50000
20.09.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಗತಿರ್ವೇಲಾಯುತಚುವಾಮಿ ಗೋಯಿಲ್, ಚೆಙ್ಗಾಳನ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  49810
21.09.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಭಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಗೂರ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  49054
17.11.2040 ತಿರು. ಭಾಲ್ ಭಾಣ್ಢಿಯನ್, 6807, ವಾಣ್ಢರ್ ಇಢಂ, ಇಢಲ್ಲಾಚು, ತೆಗ್ಚಾಚು 75230 ರೂ.  42860
20.06.2047 ತಿರು. ಇರಾಚವೇಲು ಮುತ್ತುಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  40672
20.12.2050 ತಿರುಮತಿ. ಅನುಚಾ ಗೋಭಾಲಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್ ರೂ.  40503
15.01.2037 ಮುನೈವರ್ ಆ. ಗನ್ತೈಯಾ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ. 40,000 ಭೆಱುಮತಿಯಾನ ಇತ್ತಾಚ್ಚಿ ಒಳಿಭ್ಭಢಗ್ಗಾಢ್ಚಿ ಎನ್ತಿರಂ ರೂ.  40000
30.08.2044 ಮುತಲಾವತು ಉಲಗತ್ ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢು, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  39814
28.11.2044 ತಿರು. ಚುಗುವಿಢಂ ತನ್ತೋರ್ ಗಣಗ್ಗು ವರವೇಣ್ಢಿಯತು ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  35042
16.10.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಗಱ್ಭಗಭ್ ಭಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಇಲವುಚೋನ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  34840
12.12.2041 ತಿರು. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಉಱೈಯೂರ್, ತಿರುಚ್ಚಿ  ರೂ.  34214
12.12.2041 ತಿರು. ಆಱುಮುಗಂ,  ತಿರುಚ್ಚಿ ರೂ.  34214
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಭಚುಮಲೈ ತನಭಾಗ್ಗಿಯಂ ಅಂಮಾಳ್, ಇಲಙ್ಗೈ, ನಿನೈವಾಗ ರೂ.  34214
12.12.2041 ತಿರು. ಚರವಣನ್  ಗುಢುಂಭಂ, ಮೇಢ್ಢುತ್ ತೆರು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  34214
12.12.2041 ತಿರು. ಎಂ. ವೀರಭ್ಭೆರುಮಾಳ್, ಎಚು. ವಿಮಲಾ, ವಿ. ಉರುತ್ರಾ, ವಿ. ಚೂರಿಯಾ ಗುಢುಂಭಂ ರೂ.  34180
12.12.2041 ತಿರು. ಗೇ. ಆರ್. ಭೆರಿಯಚಾಮಿ  ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  34180
24.10.2044 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿವನ್ಗೋಯಿಲ್, ಚೂರಿಚ್ಚು, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  33500
22.11.2040 ತಿರು. ಈ. ವಿ. ನರಚಿಙ್ಗನ್, 422 ಅಙ್ಗು ಮೋ ಗಿಯೋ ಅವನಿಯೂ 3, #01-2536 ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ 560422 ರೂ.  32895
13.11.2047 ಮತುರೈಚ್ ಚಙ್ಗಭ್ ಭುಲವರ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  31748
08.06.2043 ತಿರು. ಎಲ್. ಚಿಱೀಗಣೇಚನ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  31554
21.07.2045 ತಿರುಮತಿ ಮೀನಾಢ್ಚಿ ವೇಙ್ಗಢರಾಮನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  30063
17.12.2042 ತಿರು. ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್ ಗನ್ತಚಾಮಿ ಅಱವಾೞಿ, ಚಿಗ್ಗಾಗೋ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  29270
02.10.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮುರುಗನ್ ಗೋಯಿಲ್, ಅಢಲೀಚುವಿಲ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  29145
24.10.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿತ್ತಿವಿನಾಯಗರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಭಾರ್, ಚುಗ್ಗು, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  29145
18.12.2043 ತಿರು. ಚಿ. ಗುಮಾರಭಾರತಿ (ನಾವಲರ್), ಓಭಾರ್ಢು, ತಾಚುಮಾನಿಯಾ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  25750
28.11.2044 ತಿರು. ಚಿಱೀರಙ್ಗನ್ ನನ್ತಗುಮಾರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  25030
22.11.2023 ಆನನ್ತ ಗೋಭಾಲನ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  25001
16.01.2039 ತಿರು. ಗರುಮುತ್ತು ತಿ. ಗಣ್ಣನ್, ತಿಯಾಗರಾಚರ್ ಆಲೈ, ಗಭ್ಭಲೂರ್, ಮತುರೈ ರೂ.  25000
15.01.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮೀನಾಢ್ಚಿ ಚುನ್ತರೇಚುವರರ್ ತಿರುಗ್ಗೋಯಿಲ್, ಮತುರೈ ರೂ.  25000
15.05.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಗಭಾಲೀಚುವರರ್ ತಿರುಗ್ಗೋಯಿಲ್, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  25000
19.05.2041 ತಿರು. ತೇ. ಮುರುಗಭ್ಭನ್, ಇತಿಏ ಅಚುಗಾನ್ ಗುೞು, ತುಭಾಯ್ ರೂ.  25000
02.09.2044 ಇಢಾತ್ತೋ ಅ. ವೈತ್ತಿಯಲಿಙ್ಗಂ, ಭೆಱ್ಱಾಲಿಙ್ಗು ಚೆಯಾ, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  22920
11.07.2041 ತಿರುಮತಿ. ಭಿರಭಾ ಚಿವಲಿಙ್ಗಂ, ಗನಢಾ ರೂ.  22313
28.11.2044 ತಿರು. ಎಲ್. ಚುರೇಚುಗ್ಗುಮಾರ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಢ್ಢುಗ್ ಗುೞುತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  22121
23.11.2040 ತಿರು. ನರೇನ್ ಮಯಿಲ್ವಾಗನಂ, 25 ಭುರೂಗ್ ತೆರು, ವಾಢ್ಢರ್ಲು, ಲೋವರ್ ಗಢ್ಢು, ವೆಲಿಙ್ಢನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು ರೂ.  22000
08.06.2043 ಚಿಙ್ಗೈ ಚಿವನಢಿಯಾರ್ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  21285
08.06.2043 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ಅನ್ಭರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  21285
10.02.2043 ತಿರು. ಭೊನ್ನೈಯಾ ಇಳಙ್ಗೋ, ಉಲಗ ಚೈವಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  20600
10.10.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ವಿಢ್ಢುಣುತುರ್ಗ್ಗೈ ಅಂಮನ್ ಗೋಯಿಲ್, ಇನ್ವಿಲ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  20100
11.10.2044 ಚೈವತ್ ತಿರುನೆಱಿಗ್ ಗೂಢಂ, ಭೇರ್ಣಂ, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  20100
01.08.2044 ತಿರು. ವಿತ್ಯಾಚಾಗರ್, ಗುವೈತ್ ರೂ.  20000
30.08.2044 ಭೇರಾ. ಮುನೈವರ್ ಗ. ತಿಲಗವತಿ, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  19100
12.12.2041 ತಿರು. ಮವುಸ್ .ವೈ. ಅನೊನ್ , 19, ಚಿಲೋನ್  ಚಾಲೈ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  17124
01.01.2042 ಭೇರಾ. ಅನನ್ತನಾರಾಯಣನ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಗನಢಾ ರೂ.  17115
01.01.2042 ತಿರು. ಚೀ. ಚುನ್ತರಂ, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  17115
15.01.2040 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿವನ್ ಗೋಯಿಲ್ ತೇವಾರ ವಗುಭ್ಭು ಮಾಣವಿಗಳ್, ಗೇಲಾಙ್ಗು ಗಿೞಗ್ಗು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15630
08.06.2043 ತಿರುಮತಿ ಚನ್ತಿರಲೇಗಾ ಗುಮಾರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15541
04.10..2044 ಉಲುಗಾನೋ ವಾಣಿ ವಿೞಾ ಅನ್ಭರ್ಗಳ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  15410
20.07.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ವಿಚುವನಾತನ್, 6, ಚಲಾನ್ ಭೆನ್ತಾರಾ, 10, ತಮಾನ್ ಭುಗ್ಗಿತ್ತು ಭೆನ್ತಾರಾ, 28400 ಮೆನ್ತಗ್ಗಾಭ್ಭು, ಭಗಾಙ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  15400
25.01.2043 ಅಢಿಲಾಯಿಢು ಚೈವ ಅನ್ಭರ್ಗಳ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  15300
24.01.2043 ಆರ್ಭನ್ ತಮಿೞ್ಗ್ ಗೞಗಂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  15300
28.11.2044 ತಿರು. ತಿರುಮತಿ ತೇವರಾಚಾ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15018
20.07.2041 ಮುನೈವರ್ ಅ. ಇರಾ. ಚಿವಗುಮಾರನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15001
01.08.2050 ತಿರು. ಇಲಢ್ಚುಮಣನ್ ಚುಭ. ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  15000
24.02.2045 ತಿರು. ಉಮಾಚಙ್ಗರ್ ನಾಗರಾಚನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  14467
24.01.2043 ಚೈವಮನ್ಱಂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  14365
08.07.2043 ತಿರು. ಇರಾಮೇಚುವರಲಿಙ್ಗಂ (ನಾವಲರ್), ಮೆಲ್ಭೋಣ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  14325
09.01.2045 ತಿರು. ಭಿರಗಾಚರ್ ಗಣಭತಿ ತೇವಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  14237
20.07.2041 ತಿರು. ನ. ಭುರುಚೋತ್ತಮನ್, 15, ಚಲಾನ್ ಭೆನ್ತಾರಾ, 18, ತಮಾನ್ ಭುಗ್ಗಿತ್ತು ಭೆನ್ತಾರಾ, 28400 ಮೆನ್ತಗ್ಗಾಭ್ಭು, ಭಗಾಙ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  14000
26.07.2041 ತಿರು. ಭಾಲಾ ನೇರು ಇಲ್ಲತ್ತವರ್, 2,ಇಲಾನ್ ಭಿಚೇಯು 1ಏ/51ಭಿ, ಇಢಮಾನ್ ವಿಲಾಚಂ, ತಮನ್ಚಾರಾ ಅಯೋಭಿಮಾನ್ 47301 ಭೆತ್ತಾಲ್ಙ್ಗು ಚೆಯಾ, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  14000
02.05.2040 ಮರುತ್ತುವರ್ ಗತಿರ್ಗಾಮ ಗಾರ್ತ್ತಿಗೇಯನ್, ಭಿರಿತ್ತಾನಿಯಾ ರೂ.  13900
10.03.2041 ಚಿವತಿರು ಚು.ನಾಗರಾಚನ್, ತಿರುಮತಿ ಭತ್ಮಾ ನಾಗರಾಚನ್, ಚೆಲ್ವನ್ ಚು. ನವಿನ್ ನಾಗರಾಚನ್, ಚೆಲ್ವಿ ಗೋ.ಚು. ಇರಾಗವಿ - ಅಗ್ಗರೈ, ಚುಚೀನ್ತಿರಂ ರೂ.  13419
12.12.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ಭೞನಿವೇಲು, ಏಮಲತಾ, ಚಿವಞಾನಚಂಭನ್ತನ್, ಭುನಿತವತಿ ಗುಢುಂಭಂ, ಗಾಢ್ಢುಚ್ಚೇರಿ ರೂ.  13419
17.12.2043 ತಿರು. ಭಾಲಾ ಭಾಲೇನ್ತಿರಾ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  13400
01.10.2044 ಭೂರಣಾ ಆಚ್ಚಿರಮಂ, ಭೇರ್ಣಂ ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  13400
12.10.2044 ಎೞುಗೈ ಅಮೈಭ್ಭು, ಚೊಲತ್ತೋರ್ಣ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  13400
24.10.2044 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿತ್ತಿವಿನಾಯಗರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಭಾರ್, ಚುಗ್ಗು, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  13400
29.10.2040 ತಿರು. ಗಣೇಚು ತೆಯ್ವನಾಯಗಂ, ಇಲಣ್ಢನ್ ರೂ.  13346
04.06.2051 ತಿರುಮತಿ ಗಲೈಯರಚಿ ಚಿನ್ನಭ್ಭನ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  13119
17.12.2042 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಚಿವಾವಿಢ್ಢುಣು ಗೋಯಿಲ್, ಮೆಲ್ಭೋಣ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  13000
25.01.2043 ತಿರು. ಗೋಣಾಮಲೈ ಚೆಲ್ವನಾತನ್, ಇಚುಱ್ರಾತ್ಭೀಲ್ಢು, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  13000
28.11.2044 ತಿರು. ಗೇ. ಎಚ್. ಗೇ. ಅರಙ್ಗನ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  12504
12.12.2041 ತಿರು. ವಿ. ಎಂ. ನನ್ತಗುಮಾರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  11930
31.03.2040 ತಿರು. ಎನ್. ಗಣೇಚನ್, ತಿರುಮತಿ ಗ. ಚುತಾ, ತಿರು. ಗ. ನಿತ್ಯಾನನ್ತನ್, ಚೆಲ್ವಿ ಗ. ವಿಚುವೇಚುವರಿ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  11742
08.08.2043 ತಿರು ಗಾಚಿನಾತನ್ ಎಚು ವಿ, (ನಾವಲರ್) ಮೆಲ್ಭೋರ್ಣ್ ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  11460
20.02.2046 ತಿರು. ನಾ. ಗಣೇಚನ್, ನಾಚಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  11400
30.09.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ತುರ್ಗ್ಗೈ ಅಂಮನ್ ಗೋಯಿಲ್, ಉಲೂಚೇರ್ಣ್, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  10452
ತಿರು. ಚೆಲ್ವನ್ ಇರಾಮನ್ ಇಲ್ಲತ್ತವರ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  10200
28.11.2044 ತಿರು. ತಙ್ಗರಾಚು ಅಭ್ಭಾವು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  10012
28.11.2044 ತಿರುಮತಿ ಭಾನುರೇಗಾ ಚಿಱೀರಾಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  10012
08.06.2043 ತಿರು. ವೀ. ಎನ್. ಭಿರಭಾಗರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  10001
01.02.2038 ತಿರು.ವಿ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ನಿಯು ಚೇರ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  10000
28.12.2038 ತಿರು. ಇ. ಇರಾಮಗ್ಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ವಾಚಿಙ್ಢನ್ ಭಲ್ಗಲೈ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  10000
05.02.2041 ಭೇರೂರಾತೀನಂ, ಭೇರೂರ್, ಗೋಯಂಭುತ್ತೂರ್ 641 010 ರೂ.  10000
12.10.2042 ತಿರುಮತಿ ವಳ್ಳಿ ಮೆಯ್ಯಭ್ಭನ್, ಗಾರೈಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  10000
15.05.2043 ತಿರು. ಉಮೇಚನ್, ಮೈಚೂರ್ ರೂ.  10000
08.03.2044 ಗಂಭನ್ ಗೞಗಂ, ಗಾರೈಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  10000
26.07.2042 ತಿರು. ವೇಙ್ಗಢಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯನ್ ನಢರಾಚನ್ ಗಞ್ಚೀವರಂ, 1912 ಭೊಗ್ಚುಗುಱೊಭೄ ಚನ್ತು, ವವುಗ್ಗೇಚಾ, ವಿಚುಗ್ಗೊನ್ಚಿನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  9937
20.07.2041 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಅರಚಗೇಚರಿ ಚಿವನ್ ಗೋಯಿಲ್ ತೇವಾರಭ್ ಭಾಢಚಾಲೈ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  9625
30.08.2044 ತಿರು. ಗುಮಾರ್ ಗುಭ್ಭುಚಾಮಿ, ಗೆಂಭಾಙ್ಗನ್, ಚೆಲಙ್ಗೂರ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  9550
28.11.2044 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮುನೀಚುವರನ್ ಗೋಯಿಲ್ ಚೈವ ಚಿತ್ತಾನ್ತ ವಗುಭ್ಭು ಮಾಣವರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  9511
20.03.2048 ಭನ್ನಿರು ತಿರುಮುಱೈ ವಳರ್ಚ್ಚಿ ಮೈಯಂ, ಚುಭಾಙ್ಗು ಚೆಯಾ, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  9404
22.12.2042 ತಿರು. ಮಗೇಚನ್, ತಿರುಮತಿ. ಚಾನ್ತಿ ನಮಚಿವಾಯಂ, ಭೇರ್ತ್ತು, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  9360
18.10.2049 ತಿರು. ಚರ್ಗ್ಗರೈ ಇರಮೇಚು, ಚಿರಙ್ಗೂನ್ ನಢುವಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  8997
19.2.2045 ತಿರು. ಇರವಿಚ್ಚನ್ತಿರನ್ ಗಿರುಢ್ಢಿನಚಾಮಿ, ಗಾರ್ಮೆಲ್, ಇನ್ತಿಯಾನಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  8562
01.01.2042 ತಿರುಮತಿ ಮರುತ್ತುವರ್ ಚಿತ್ತಿರಾ ಚಙ್ಗರನ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  8558
01.01.2042 ತಿರು. ಆರ್. ಎಚು. ಇರವಿ, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  8558
01.01.2042 ತಿರು. ಚೆಲ್ವಗ್ಗುಮಾರ್, ತಿರುಮುಱೈತ್ ತೊಣ್ಢನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  8558
08.07.2040 ಚೇಗ್ಗಿೞಾರ್ ವಿೞಾ, ಚೆನ್ನೈ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿಯಿಲ್ ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ ರೂ.  8500
02.11.2051 ತಿರು. ಚರವಣನ್ ವೇಲುಚಾಮಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  8432
21.07.2045 ನಢರಾಚನ್ ವಿಚುವನಾತನ್, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  8163
27.07.2044 ಭೇರಾ. ತು. ಚುರೇನ್ತಿರನ್, ಗಣಿಣಿತ್ ತುಱೈ, ಭೊಱಿಯಿಯಲ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಗುನಿಯಾಮುತ್ತೂರ್, ಗೋಯಂಭುತ್ತೂರ್ ರೂ.  8000
08.10.2042 ತಿರು. ಚೊ. ಮ. ಅಮರ್ನಾತ್ತು, ಏ-13 ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  7500
15.10.2023 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ಅನ್ಭರ್ ಭೇಭಾಲ್ ವೞಿ ರೂ.  7499
3.09.2049 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ ರೂ.  7226
20.07.2041 ತಿರು. ಮಯಿಲ್ವಾಗನಂ, ಚಲಾನ್ ಎಚೆಚು7/26, ಭೆತಾಲಿಙ್ಗು ಚೆಯಾ 46300, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  7000
08.07.2051 ತಿರು. ಇರಾಮನಾತನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  6886
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಭಿರತೀಭಾ ಇರಾಚೇನ್ತಿರಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  6836
12.12.2041 ಚೋಮಾ (ಗಭ್ಭಲ್) ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  6836
20.10.2044 ಅಢಿಯಾರ್ಗಳ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಅಱ್ಭುತಭ್ ಭಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಗೋಯಿಲ್, ಚೆನೀವಾ, ಚುವಿಱ್ಚರ್ಲಾನ್ತು ರೂ.  6767
16.01.2051 ವಿಚಯ ಇರಾಚೇನ್ತಿರನ್ ರೂ.  6679
03.05.2052 ತಿರು. ಇರಾಚ ಇರಾಚಾರಾಮನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  6647
01.11.2050 ತಿರು ಗಣೇಚನ್ ಏಗಾಂಭರಂ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  6450
12.11.2039 ವೆಲಿಙ್ರನ್ ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್ ತೇವಾರಭ್ ಭಾಢಚಾಲೈ ಮಾಣವರ್, ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್, ವೆಲಿಙ್ರನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು ರೂ.  6130
10.01.2040 ತಿರು. ಚಿ. ಮು. ಞಾನಾನನ್ತನ್, 19 ಚಾಣ್ಢಲ್ವೂಢು್ ತೆರು, ಚಿನಮನ್ ತೋಢ್ಢಂ, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  6000
26.06.2048 ತಿರು. ನೀಲಗಣ್ಢನ್ ಭಾಲೈಯನ್, ಮಯಿಲಾಢುತುಱೈ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  5955
31.03.2040 ತಿರು. ನಾಗಲಿಙ್ಗಂ ಮಗೇಚನ್, 56 ಆಲಮೆನ್ ಅವೆನ್ಯು, ಗಾರ್ಲಿಙ್ಭೋರ್ಢು, ಆಸ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5928
14.07.2046 ತಿರು. ಮುತ್ತುರಾಮ ಎಂ ಚುಚಾನಾಗುಮಾರ್, ರೂ.  5880
28.02.2054 ಗೋವಿನ್ತರಾಚು ಚಿವಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  5684
01.02.2038 ತಿರು. ಗಾರ್ತ್ತಿಗೇಯನ್ ವಿನಾಯಗಮೂರ್ತ್ತಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  5541
14.09.2043 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮಾರಿಯಂಮನ್ ಗೋಯಿಲ್, ಗುಚ್ಚಿಙ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  5400
17.12.2042 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಭಾಲಮುರುಗನ್ ಗೋಯಿಲ್, ಭೇರ್ತ್ತು, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5250
17.12.2042 ತಿರು. ಚುರೇನ್ತಿರನ್, ಮೆಲ್ಭೋಣ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
17.12.2042 ತಿರು. ಚೆಲ್ವಗುಮಾರ್, ಗೆಚಲ್ ಅವೆನಿಯೂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
17.12.2042 ತಿರು. ಗಣಭತಿಭ್ಭಿಳ್ಳೈ, ಉಲಗ ಚೈವಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
17.12.2042 ತಿರು. ಚೆಯಗ್ಗುಮಾರ್-ಊರ್ಮಿಳಾ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
17.12.2042 ತಿರು. ಚಿವಞಾನಚುನ್ತರಂ, ಉಲಗ ಚೈವಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
17.12.2042 ತಿರು. ಲೋಗೇನ್ತಿರನ್, ಉಲಗ ಚೈವಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
18.12.2042 ತಿರು. ಗಿರುಭಾಗರನ್, ಮರುತ್ತುವರ್ ತೇವಗಿ, ಭೇರ್ತ್ತು, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
18.12.2042 ತಿರು. ತಿರುಮತಿ ಗಣೇಚುವರನ್, ಭಲ್ಗಲೈಗ್ಗೞಗ ವಿರಿವುರೈಯಾಳರ್, ಭೇರ್ತ್ತು, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5200
24.01.2043 ತಮಿೞ್ ಇಲಗ್ಗಿಯಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5151
24.01.2043 ತಿರು. ಗೇ. ವಿ. ಆರ್. ಎಚು. ಚನಾರ್ತ್ತನನ್, ಭಿರುನ್ತಾ ಚನಾರ್ತ್ತನನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ರೂ.  5151
26.04.2044 ಚಾಂ ತಿರುಞಾನಚಂಭನ್ತನ್, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  5140
10.02.2043 ತಿರುಮತಿ ಗಲಾಯಿನಿ ಅನನ್ತಚಯನನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
10.02.2043 ತಿರು. ಉರೂಭಚಿಙ್ಗಂ ತಿರುಮತಿ ಲೋಗೇಚಂಮೈ ಉರೂಭಚಿಙ್ಗಂ, ಚಿಢ್ನಿ ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
10.02.2043 ತಿರು. ತಿರುಮತಿ ಇಳಮುರುಗನಾರ್ ಭಾರತಿ, ಚಿಢ್ನಿ,ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
24.01.2012 ತಿರು. ಚೆನ್ತೂರ್ಗ್ಗುಮರನ್, ತೇವಿ ಚೆನ್ತೂರ್ಗ್ಗುಮರನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
24.01.2012 ಭೆಯರ್ ತರ ವಿರುಂಭಾತ ಅನ್ಭರ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
24.01.2043 ತಿರು. ಚತಾಚಿವಂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  5100
28.11.2044 ತಿರು. ಅೞಗಭ್ಭನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5056
28.11.2044 ತಿರು. ಗಣ್ಣಾ ಗಣ್ಣಭ್ಭನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5056
28.11.2044 ತಿರು. ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5056
28.11.2044 ತಿರುಮತಿ ಮೀನಾಳ್ ತೇವರಾಚನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5006
28.11.2044 ತಿರು. ಗುಮರೇಚನ್, ಭಾಢಾಂ, ಇನ್ತೋನೇಚಿಯಾ ರೂ.  5006
28.11.2044 ತಿರುಮತಿ ವೈಯಾಭುರಿ ಗಮಲಾತೇವಿ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5006
28.11.2044 ತಿರು. ಗೇ. ಇರಾಚೇನ್ತಿರನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5006
28.11.2044 ತಿರು. ಇರಾ. ಚೆನ್ತಿಲ್ಗುಮಾರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  5006
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಎನ್. ಭಿರಭಾಗರನ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  5001
05.07.2044 ತಿರು. ಇಱೈಯನ್ಭರ್ ಗಾೞಿಯೂರರ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  5001
07.04.2048 ಮರುತ್ತುವರ್ ಚಣ್ಮುಗಂ ವಢಿವೇಲು, ಮರುತ್ತುವರ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  5001
28.02.2054 ಗಾರ್ತ್ತಿಗೇಯರ್ ಅನನ್ತಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್ ರೂ.  5001
01.02.2038 ತಿರು. ಗೇ. ಎಚು. ವೇಙ್ಗಢೇಚನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  5000
10.12.2038 ತಿರು. ಭಿ. ಎನ್. ವಿಚುವನಾತನ್, ಆತಂಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  5000
12.11.2039 ತಿರುಮುಱೈಭ್ ಭಣ್ಣಿಚೈಮಣಿ ತಿರು. ತು. ಚಿವಚತ್ತಿವೇಲ್, 9, ಮಗೋ ವೀತಿ, ಗೀೞ್ಗ್ಗುಢಿಲ್, ವೆಲಿಙ್ರನ್, ನಿಯೂಚಿಲಾನ್ತು ರೂ.  5000
08.01.2041 ತಿರು. ವಿ. ಗನ್ತವನಂ, ಗನಢಾ ರೂ.  5000
20.03.2041 ತಿರು. ಅ. ಚ. ಞಾ. ಮೆಯ್ಗಣ್ಢಾನ್, ತುರೈಭ್ಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  5000
01.10.2041 ಭೇರಾ. ಮುನೈವರ್ ಚವಗರ್ಲಾಲ್ನೇರು, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ ರೂ.  5000
25.10.2043 ತಿರು. ಮುರುಗವೇಳ್, ಭಙ್ಗಳೂರ್ ರೂ.  5000
17.12.2043 ತಿರು. ಇರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಗನಢಾ ರೂ.  5000
17.12.2047 ಭೆಯರ್ ತರ ವಿರುಂಭಾತ ಅನ್ಭರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  5000
22.04.2048 ತಿರು. ಗಣೇಚರ್ ನಾಗನಾತನ್, ವಢಭೞನಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  5000
01.08.2050 ತಿರು. ಇರಾಮಚಾಮಿ ಚುಭ ರೂ.  5000
22.06.2051 ತಿರು. ಇರಾಂ ಚಙ್ಗರ್ ವಢಿವೇಲ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4919
20.07.2041 ತಿರು. ಗೋ. ಗಾನ್ತಿರಾಚಾ, 28, ಚಲಾನ್ ಅಙ್ಗೆರಿಗ್ಗು ತಾನಿಅ 31/117 ಗೊತ್ತಾ ಗೆಮುನಿಙ್ಗು 40460, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  4900
18.08.2040 ತಿರುಮತಿ. ಇಲತಾ ಮುರುಗಭ್ಭನ್, ಚುರಾಙ್ಗು ಗಿೞಗ್ಗುತ್ ತೆರು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4897
10.01.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಅನ್ಭರಚು, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4801
08.10.2043 ತಿರು. ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್ ಚೆಢ್ಢಿಯಾರ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4782
27.04.2041 ತಿರು. ಚಙ್ಗನೂರ್ ವಿ. ಮಗಾತೇವನ್, ಗನ್ಢನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4567
10.01.2040 ಚೆಲ್ವಿ ಭೂಚಾ ಗಯಿಲಾಚಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4500
12.12.2039 ತಮಿೞ್ ಮೂತ್ತ ಗುಢಿಮಗ್ಗಳ್ ಚಙ್ಗಂ, ಗನ್ಭೆರಾ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  4500
11.07.2041 ತಿರು. ಚೆಲ್ವಗುಮಾರ್ ನಮಚಿವಾಯಂ, ಗನಢಾ ರೂ.  4460
27.04.2040 ತಿರು. ಅೞಗಿಯ ಚುನ್ತರಂ, ಏ - 13, ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ (ತಿರುನೀಲಗಣ್ಢ ನಾಯನಾರ್ ಭುರಾಣಂ 44 ಭಾಢಲ್ಗಳುಗ್ಗು) ರೂ.  4400
08.06.2043 ತಿರುಮತಿ ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಗಾ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4257
08.06.2043 ತಿರು. ಭೀ. ಚೇತುರಾಮನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  4257
07.11.2040 ತಿರು. ಈಚುವರನ್ ರೂ.  4237
20.07.2041 ತಿರು. ಭತ್ಮನಾಗರಾಚನ್, ಅರ್ತ್ತ ತರ್ಮ ಅನ್ಭರ್, ಚಿತ್ತಿರಾ, ಭಿಱಿಗ್ಭೀಲ್ಢು, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  4200
15.03.2042 ತಿರು. ಚಿವಾ. ಭಿಚ್ಚೈಯಾ, ಇರೇಮನ್ತು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4007
05.11.2038 ತಿರು. ಆರ್. ಎಲ್. ಮತನಗೋಭಾಲ್, ಭುನಿತ ಅನ್ತೋನಿಯೋ, ತೆಗ್ಚಾಚು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  4001
14.05.2054 ಏಮಲತಾ ಚಿ ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  4001
21.04.2042 ತಿರು. ಚು. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಚಲ್ಮಿಯಾ, ಗುವೈತ್ತು ರೂ.  4000
12.12.2041 ತಿರು. ವಾಚುತೇವನ್ ರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಮಾಲತಿ, ಭಾರ್ತ್ತಚಾರತಿ, ಅಮುತಭಿರಿಯಙ್ಗಾ ಗುಢುಂಭಂ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ಚೆನ್ತಿಲ್ಗುಮಾರ್, ತಾಮರೈಚ್ಚೆಲ್ವಿ, ಚುತಾಗರ್, ಗೀರ್ತ್ತನಾ, ತಾರಣಿ ಗುಢುಂಭಂ, ಗಳ್ಳಿಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರು. ಗೋ. ಇರವಿಚ್ಚನ್ತಿರನ್, ಅನು, ಆರಿಯಲೆಢ್ಚುಮಿ, ಆರ್ತ್ತಿನಾರಾಯಣೀ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಇರಾ. ಗನಗೇಚುವರಿ, ತಿರು. ಚಿ. ರಾಚೇನ್ತಿರಂ  ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಚುಭೋತಿನಿ ಚಿನ್ನತಂಭಿ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರು. ಎಂ. ಭಿ. ಚತ್ತಿಯನಾತನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  3418
12.12.2041 ತಿರು. ಎನ್. ನವನೀತನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  3418
01.11.2052 ತಿರು. ಯೋಗೇಚರ್ ಅಙ್ಗುಚಾಮಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  3370
25.12.2052 ತಿರುಮತಿ ಇರಞ್ಚಿನಿ ನವರತ್ತಿನರಾಚಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  3370
29.07.2050 ಚಙ್ಗನೂರ್ ಮಗಾತೇವನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  3252
18.08.2050 ಇರತ್ತಿನವೇಲ್ ಚಙ್ಗರಲಿಙ್ಗಂ ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  3160
05.11.2038 ಚೈವ ಚಿತ್ತಾನ್ತ ಚಭೈ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  3000
10.01.2040 ತಿರು. ಚ. ಭತ್ಮನಾತನ್, 29 ಆಲ್ಗೀನಾ ತೆರು, ಗೆನ್ಮೋರ್, ಭಿರಿಚುಭ್ಭೇನ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  3000
01.01.2042 ತಿರು. ಇರಞ್ಚನ್, ಇಲಣ್ಢನ್ ರೂ.  3000
17.12.2043 ತಿರು. ಗಣೇಚನಾತನ್, ಮೆಲ್ಭೋಣ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  3000
12.03.2044 ಆತಿ ಚುನ್ಚುನಗಿರಿ ಮಢಂ, ಮನ್ತಿಯಾ ರೂ.  3000
24.12.2044 ತಿರುಮತಿ ಭಾಲಾಂಭಿಗೈ ಇಳಙ್ಗೋ, ಭೇರ್ತ್ತು, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2896
08.08.2043 ತಿರು. ಗುಮರನ್, (ನಾವಲರ್) ಮೆಲ್ಭೋರ್ಣ್, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2865
20.07.2041 ತಿರುಮತಿ. ಚೆಯಗಿನ್ತುತಾಚರ್, ಅರ್ತ್ತ ತರ್ಮ ಅನ್ಭರ್, ಚಿತ್ತಿರಾ, ಭಿಱಿಗ್ಭೀಲ್ಢು, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  2800
17.12.2042 ತಿರು. ತತ್ತಾ, ಗೆಚಲ್ ಅವೆನಿಯೂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2600
17.12.2042 ತಿರು. ಭಞ್ಚನಾತನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2600
17.12.2042 ತಿರು. ಚಚಿ-ಭಗೀ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2600
17.12.2042 ತಿರು. ಚಭಾನಾತನ್, ಉಲಗ ಚೈವಭ್ ಭೇರವೈ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2600
17.12.2042 ತಿರು. ನನ್ತಿವರ್ಮನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2600
26.04.2044 ಅನನ್ತಗಿರುಢ್ಢಿನನ್ ನಢರಾಚನ್, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2565
24.01.2043 ತಿರು. ಮಾ. ಅಗಿಲನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2550
24.01.2043 ತಿರು. ಗುಮಾರಚೆಲ್ವಂ ಆಱುಮುಗಂ, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2550
24.01.2043 ತಿರು. ಚೆಗತೀಚುವರನ್, ಚಿಢ್ನಿ, ಆತ್ತಿರೇಲಿಯಾ ರೂ.  2550
16.12.2043 ತಿರು. ಇರಮೇಚರ್ ತುರೈಚಾಮಿ, ಗಲಿಭೋರ್ಣಿಯಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2529
26.03.2044 ಚಙ್ಗರ್ ಏಗಾಂಭರಂ, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2527
28.11.2044 ತಿರು. ಚಿಱೀನಿ ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  2503
01.08.2039 ತಿರು. ಅರುಣ್, ತೇಚಿಯತ್ ತೊೞಿನುಢ್ಭಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿಗ್ ಗುಢಿಯಿರುಭ್ಭು ವಳಾಗಂ, ತುವಾಗ್ಗುಢಿ, ತಿರುಚ್ಚಿ ರೂ.  2501
06.08.2040 ತಿರುಮತಿ. ಮನೋಗರಿ, ಏ-13 ಇರಯಿಲ್ ನಗರ್, ಗೋಯಂಭೇಢು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2500
26.11.2045 ಗಮಲಗ್ಗಣ್ಣನ್, ಅ. 40/47 ಚೇತ್ತುಗ್ ಗುಢಿಯಿರುಭ್ಭು, ಇರಣ್ಢಾವತು ತೆರು, ಎೞುಂಭೂರ್ 600008 ರೂ.  2500
20.11.2042 ತಿರು. ಮುತಾನಿ ಚಭಾಭತಿ ರೂ.  2399
15.06.2041 ತಿರು. ನನ್ತನ್ ಭರಮೇಚುವರನ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  2342
31.03.2040 ತಿರು. ಗಚೇನ್ತಿರನ್ ಮಗಾತೇವನ್ ರೂ.  2338
21.06.2042 ಮೋಗನ್ ಭಿರೇಂಗುಮಾರ್, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವರವು ರೂ.  2125
27.04.2041 ತಿರು. ಚೆಯರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್ ಮಗಾತೇವನ್ ರೂ.  2110
11.12.2043 ತಿರು. ವೇಲುಚ್ಚಾಮಿ ಮುತ್ತುಗ್ಗುಮಾರ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2027
11.10.2051 ತಿರು. ಇರಾಮಚ್ಚನ್ತಿರನ್ ವೇತಗಿರಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2012
18.11.2038 ತಿರು. ಎಚು. ತಿಯಾಗರಾಚನ್, ಮೇನಾಳ್ ತಲೈವರ್ ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತಭ್ ಭೆರುಮನ್ಱಂ ರೂ.  2001
21.07.2038 ತಿರುವಾಚಗ - ತಿರುಮನ್ತಿರ ಅಱಗ್ಗಢ್ಢಳೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
15.12.2039 ತಿರುಮತಿ. ಚರೋಚಾ ಚುನ್ತರರಾಮನ್, 21 ತುರೈ ಅರಚನ್ ತೆರು, ಚಾಲಿಗ್ಗಿರಾಮಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
27.07.2040 ತಿರುಮತಿ. ವಾಚುಗಿ + ಮರುತ್ತುವರ್ ಚೇ. ಚಿ. ಗಣ್ಣಭ್ಭನ್, ಇರಾತಾಗ್ಗಿರುಢ್ಢಿನನ್ ಚಾಲೈ, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
27.07.2040 ಮಾಂಭಲಂ ತಿರು. ಚನ್ತಿರಚೇಗರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
08.01.2041 ತಿರು. ಭತ್ಮನಾತನ್ ಅೞಗಭ್ಭನ್, 8, ಲೊರೊಙ್ಗು 4/2ಚಿ, ಚೇರ್ತಾಙ್ಗು ಚಯಾ, 43300 ಚಿಱೀಗೆಂಭಙ್ಗಾನ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  2000
28.06.2042 ಭೇರಾ. ಚೆಯರಾಮನ್, ಅಯನಾವರಂ (ಮುನ್ಭು ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ) ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
01.10.2041 ಭುಲವರ್ ಚಿವನಾತನ್, ಇಲಣ್ಢನ್ ರೂ.  2000
28.06.2042 ಮುನೈವರ್ ತಿರುಮತಿ ಗಲ್ಭನಾ ಭಾಯ್, ಅತಿಭರ್, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  2000
20.12.2043 ತಿರು. ವಿಗ್ಢರ್ ಇರಾಚಲಿಙ್ಗಂ (ನಾವಲರ್), ಗಲಿಭೋರ್ಣಿಯಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  2000
14.04.2051 ತಿರುಮತಿ ಚಾನ್ತಿನಿ ಇರಞ್ಚನ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  2000
12,03.2053 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ಅನ್ಭರ್ ಭೇಭಾಲ್ ವೞಿ ರೂ.  1714
12.12.2041 ತಿರು. ವಿ. ಗುಭ್ಭುಚಾಮಿ, ವಿಜಯಲೆಢ್ಚುಮಿ, ಚಿವಾನಿ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿತಂಭರಂ ರೂ.  1709
12.12.2041 ತಿರು. ಏ. ಆತಿನಾರಾಣನ್ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1709
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಏ. ಮೇನಗಾ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1709
12.12.2041 ತಿರುಮತಿ ಏ. ಗಮಲಮಙ್ಗೈ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1709
21.12.2041 ತಿರು. ಮೆಯ್ನಾ ಎಂ. ಮೆಯ್ಯಭ್ಭನ್ ಗುಢುಂಭಂ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1709
12.12.2041 ತಿರು. ಎಂ. ನಢರಾಜನ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1709
24.11.2051 ತಿರು. ಗನಗರತ್ತಿನಂ ಚಿವರಾಚಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1663
1.11.2052 ತಿರು. ನಂಭಿ ಚಙ್ಗರನ್ ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1656
03.02.2050 ಚಿವಗುಮಾರ್ ತಾಮೋತರನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1609
11.04.2040 ತಿರು. ಚೇತುರಾಮನ್ ಭೞನಿಯಭ್ಭನ್ ರೂ.  1544
01.03.2047 ತಿರು. ಗುರುನಾತನ್ ಮುತ್ತು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1534
25.01.2040 ತಿರು. ಗ. ಚೆಯತಾಚರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1500
16.09.2023 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ಅನ್ಭರ್ ಭೇಭಾಲ್ ವೞಿ ರೂ.  1457
20.07.2041 ಮಲೇಚಿಯ ಭೇರ್ಚಾತ್ತುವಾನ್ ಚೈವಚಿನ್ತಾನ್ತ ಚಭೈ, 83ಏ, ಚಲಾನ್ ಭಙ್ಗಾರ್, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ 59200 ರೂ.  1414
20.02.2046 ತಿರು. ಚಭಾ ಗುಲತ್ತುಙ್ಗಂ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1410
13.04.2052 ತಿರು. ಗಙ್ಗಾತರನ್ ಇರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1406
20.07.2041 ಮಲೇಚಿಯಾ ಗಿಳ್ಳಾನ್ ಚಿವನ್ ಗೋಯಿಲ್ ತೇವಾರಭ್ ಭಾಢಚಾಲೈ ಮಾಣವರ್ ರೂ.  1400
23.07.2041 ತಿರು. ಚ. ಇರಾಚಗ್ಗುಮಾರ್, 9-2-ಚ, ತಿಙ್ಗತ್ತು 2, ಚಲಾನ್ ನೀಲಂ 1, ಗವಾಚಾನ್ ಭೆರುನಿಯಾಗಾನ್ ನೀಲಂ, 43000 ಗಚಾಙ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  1400
20.07.2041 ತಿರು. ಚಿ.ಮ. ಇಳನ್ತಮಿೞ್, 10, ಚಲಾನ್ 4/41, ಭೆತಾಲಿಙ್ಗು ಚೆಯಾ 46050 ರೂ.  1400
20.07.2041 ಚುಭಾಙ್ಗು ಚೆಯಾ ತಮಿೞ್ಭ್ ಭಳ್ಳಿ ತೇವಾರಭ್ ಭಾಢಚಾಲೈ ಮಾಣವರ್, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  1400
20.07.2041 ತಿರು. ಚೆಲ್ವಗ್ಗುಮರನ್ ಚುಭ್ಭೈಯನ್ 24, ಚಲಾನ್ ಚುಙ್ಗೈ ಆಱು, ತಮಾಂ ಚಭಿಢಿನ್, 28400 ಮೆನ್ತಗ್ಗಾಭ್ಭು, ಭಗಾಙ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  1400
12.06.2051 ಯಾರೋ ಭೇಭಾಲ್ ವೞಿ ರೂ.  1354
07.12.2043 ತಿರು. ಚಿವಾಚಿ ಗರುಭ್ಭಚಾಮಿ ರೂ.  1244
16.10.2043 ತಿರು. ನಾಗರಾಚನ್ ಗುಣಚೀಲನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1209
18.04.2049 ಭರಮೇಚುವರಿ ಈೞವರ್ಮನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1194
07.04. 2048 ಚುರೇಚುಗ್ಗುಮಾರ್ ಚೆಗತೀಚನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  1171
28.06.2042 ತಿರುಮತಿಗಳ್ ಆರ್ ಚೋತಿಮಣಿ, ಚಿ. ಗಱ್ಭಗವಲ್ಲಿ, ಚಿ. ಮಞ್ಚು, ಎಸ್. ತಗೀರಾ, ಎನ್. ಚನನಿ, ಚಿ. ಅರುಣಾ, ಉಚಾ ಮಾರ್ಢ್ಢಿನ್, ಆಙ್ಗಿಲತ್ ತುಱೈ, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1075
24.04.2041 ತಿರು. ವೈರವನ್ ಚೊಗ್ಗಲಿಙ್ಗಂ ರೂ.  1048
10.12.2053 ಇರಾತಾ ಅರವಿನ್ತನ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1008
21.02.2038 ಮುನೈವರ್ ಅರಙ್ಗ ಇರಾಮಲಿಙ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1005
13.08.2040 ಚುನ್ತರರ್ ವಾರ ವೞಿಭಾಢ್ಢುಗ್ಗುೞು, ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತ ಚಭೈ, ವೇಲಂಭಾಳೈಯಂ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1001
29.03.2053 ವೇಙ್ಗಢಾಚಲ ಭಾಭು, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1001
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ. ಇರಾಚಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
05.11.2038 ತಿರು. ಚ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಮಿಲ್ಲರ್ಭುರಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1000
05.11.2038 ತಿರುಮತಿ. ಗ. ಚಣ್ಮುಗತ್ತಾಯ್ ಅಂಮಾಳ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1000
20.11.2038 ಚೈವಚಿತ್ತಾನ್ತಭ್ ಭೆರುಮನ್ಱಂ, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
12.12.2038 ತಿರು. ಗ. ನಾಗನಾತನ್, ಅರಙ್ಗರಾಚಭುರಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
03.12.2038 ತಿರು. ಎಚು. ವೀ. ಏ. ಚಿವಗುರುನಾತನ್, ಗೀೞ್ಭ್ಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
19.10.2039 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಭಾಗಮುಢೈಯಾಳ್ ಮಾತರ್ ಚಙ್ಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1000
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಉಚಾ ಗಿರುಢ್ಢಿಣಮೂರ್ತ್ತಿ, ಚಾಲಿಗ್ಗಿರಾಮಂ ರೂ.  1000
12.12.2039 ಚೈವ ವೇಳಾಳರ್ ಮಗಳಿರ್ ಅಣಿ, ತಿರುಮುಱೈ ಇಚೈಗ್ಗುೞು, 51.ವಢಗ್ಗು ಇರತ ವೀತಿ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  1000
20.03.2040 ತಿರು. ಚು. ಗೋತಣ್ಢರಾಮನ್, ಚುವಾಗತಂ, 9, ಗಾಮಾಢ್ಚಿಭುರಂ, ಇರಣ್ಢಾವತು ತೆರು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
02.03.2040 ತಿರು. ವಿ. ಗಣ್ಣನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
02.03.2040 ತಿರು. ಚಿ. ತಿಯಾಗರಾಚನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
02.03.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
05.06.2040 ಭೇರಾಚಿರಿಯರ್ ಭೞ. ಮುರುಗೇಚನ್, ವೇಳಚ್ಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ 600 042 ರೂ.  1000
08.08.2040 ತಿರು. ಅೞಗುರಾಜನ್, ತಿರುಮುಱೈ ಮನ್ಱಂ, 15-1ಏ, ಚೆಗ್ಗಢಿ 3ಆವತು ತೆರು, ಗೋವಿಲ್ಭಢ್ಢಿ - 628 501 ರೂ.  1000
13.08.2040 ಇರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣ ವಿತ್ತಿಯಾಲಯಂ, ಅಂಮಾಭಾಳೈಯಂ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿಯಿಲ್ ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ ರೂ.  1000
13.08.2040 ತಿರು. ಅಗಿಲ್ ಮಣಿ, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1000
08.01.2041 ತಿರುಮತಿ. ಚಿವ ಭಿರಿಯಾ, 6 ಢೇನಿಯಲ್ ತೆರು, ಮೇಱ್ಗು ತಾಂಭರಂ, ಚೆನ್ನೈ 600 045 ರೂ.  1000
10.02.2041 ತಿರು. ಚಣ್ಮುಗ. ತಿರುವರಙ್ಗಯಯಾತಿ, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  1000
14.04.2041 ತಿರು. ನಾ. ವಿಚುವನಾತನ್, ಗಾನ್ತಿನಗರ್, ಅಢೈಯಾಱು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
27.04.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ಚಿಙ್ಗಾರವೇಲ್, 67/32 ಚುನ್ತರಗಣಭತಿ ತೆರು, ಅಂಮಾಭ್ಭೇಢ್ಢೈ, ಚೇಲಂ 636003 ರೂ.  1000
28.06.2042 ಭೇರಾ. ಎಚು. ಭೞನಿ, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ  ರೂ.  1000
28.06.2042 ಭೇರಾ. ವೀರಮಣಿ, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
14.07.2042 ತಿರು. ಇಳೈಯಭೆರುಮಾಳ್, ಮೇಱ್ಗು ಮಾಂಭಲಂ ರೂ.  1000
16.06.2046 ತಿರು. ಭಾಲಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯನ್, ಅರವಿನ್ತರ್ ತೊೞಿಲಗಂ, ಚೈತಾಭ್ಭೇಢ್ಢೈ, ತಮಿೞ್ನಾಢು, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1000
01.07.2046 ತಿರು. ಚೆಙ್ಗುಢ್ಢುವನ್ ಆ ಮು, ಅಂಮಾಭ್ಭೇಢ್ಢೈ, ಚೇಲಂ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1000
20.04.2051 ತಿರುಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ವೇಲುಚಾಮಿ, ಭೞೈಯ ಮಾಮಲ್ಲಭುರಂ ಚಾಲೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
02.06.2051 ತಿರು. ಗೇ. ಗಾಮರಾಚರ್, ಅರುಂಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  1000
02.01.2053 ತಿರುಮತಿ ಇಲಲಿತಾಂಭಾಳ್ ನಢರಾಚನ್, ಗತಗ್ಭತಾ ಗಲಿಯಾಣ್, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1000
10.04.2023 ಮುತ್ತಿರುಳಭ್ಭನ್ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  1000
21.10.2042 ತಿರು. ತಿರುನಾ. ಮೆಯ್ಯಭ್ಭನ್, ಗನಢಾ ರೂ.  943
28.06.2042 ಮುನೈವರ್ ತೆ. ಈಚುವರಿ, ತಮಿೞ್ತ್ತುಱೈ, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ (ಮಾಲೈ ನೇರಂ), ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ  ರೂ.  940
27.01.2047 ತಿರು. ಭಾರತಿ ಇರಾಮಲಿಙ್ಗಂ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  920
10.02.2043 ತಿರು. ಮುರುಗನ್, ಚೆಂಮನ್ಗೋಲ್, ಭೇರಾಗ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  900
25.11.2040 ತಿರು. ಭುಗೞೇನ್ತಿ ನಾರಾಯಣನ್, ತಲೈವಾಯ್ಭಢ್ಢಿ, ಓಮಲೂರ್ ತಾಲುಗಾ, ಚೇಲಂ 636 351 ರೂ.  879
15.03.2042 ತಿರು. ಅರವಿನ್ತನ್ ನಢರಾಚನ್, ತೆಗ್ಚಾಚು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  855
08.01.2041 ತಿರು. ಇರಾ. ಚುನ್ತರರಾಚು, ಅಅ7 ಭಾರ್ಗ್ಗು ವಿಯೂ ಚಾಲೈ, ಅಣ್ಣಾ ನಗರ್, ತಿರುಚ್ಚಿ 620 017 ರೂ.  843
04.03.2041 ತಿರು. ಇರಾಮಗುಮಾರನ್ ಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್ ರೂ.  843
12.02.2042 ತಿರು. ಇರಮಣನ್, ಇರಾವ್, ಭಙ್ಗಳೂರ್ ರೂ.  817
10.02.2043 ತಿರು. ತನಚೇಗರನ್, ಚಿತ್ತಿಯವಾನ್, ಭೇರಾಗ್ಗು, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  750
10.02.2043 ತಿರು. ವಿ. ಎಂ. ತಿಯಾಗರಾಚನ್, ಈಭ್ಭೋ, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  750
15.01.2053 ಭೆಯರ್ ತೆರಿಯಾತ ಅನ್ಭರ್ ಭೇಭಾಲ್ ವೞಿ ರೂ.  728
20.07.2041 ತಿರು. ಭೊನ್ನುಚಾಮಿ ಗಿರುಢ್ಢಿನನ್, ಅರ್ತ್ತ ತರ್ಮ ಅನ್ಭರ್, ಚಿತ್ತಿರಾ, ಭಿಱಿಗ್ಭೀಲ್ಢು, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  700
05.08.2041 ತಿರು. ಭಾಲಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಗಿಳ್ಳಾನ್ ಚೈವತ್ ತೊಣ್ಢರ್, ಮಲೇಚಿಯಾ ರೂ.  700
1.11.2052 ತಿರು. ಚೀತಾರಾಮರ್ ಯೋಚುವಾಲಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  660
23.06.2051 ತಿರು. ಗುರುತೇವರ್ ಇರವೀನ್ತಿರನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  657
05.04.2052 ತಿರು. ಚೋಮನಾತನ್ ಗಾಚಿಲಿಙ್ಗಂ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  656
28.12.2050 ಏ. ಆರ್. ಗುಲೇನ್ತಿರನ್, 150 ಗೋಯಿಲ್ ವೀತಿ, ನಲ್ಲೂರ್, ಯಾೞ್ಭ್ಭಾಣಂ, ಇಲಙ್ಗೈ ರೂ.  624
15.06.2041 ತಿರು. ಚಿವ ಅೞಗೇಚನ್, ತಿರುವಿಲ್ಲಿಭುತ್ತೂರ್, ತಮಿೞ್ನಾಢು, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  573
15.12.2045 ವಿವೇನ್ತಿರನ್ ಭಿಳ್ಳೈ, ಇಲ್ಲಿನೋಯಿಚು, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  568
21.02.2038 ತಿರು. ನ. ಚುನ್ತರಮೂರ್ತ್ತಿ, ಇರಾಮಾಭುರಂ ರೂ.  501
21.02.2038 ತಿರು. ತುರೈರಾಚು, ಗೊಢುಙ್ಗೈಯೂರ್ ರೂ.  501
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ತಿರುನಾವುಗ್ಗರಚು, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  501
10.11.2040 ತಿರು. ಚಿ. ಚನ್ತಿರಮವುಲೀಚ್ಚರನ್, 7, 5ಆವತು ತೆರು, ಚೇಚಿ ನಗರ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ 641602 ರೂ.  501
16.06.2043 ತಿರು. ತುರೈ ಮಾಣಿಗ್ಗಂ, ತುಭಾಯ್, ಅಮೀರಗಂ ರೂ.  501
28.11.2044 ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮುನೀಚುವರನ್ ಗೋಯಿಲ್ ತಿರುಮುಱೈ ವಗುಭ್ಭು ಮಾಣವರ್, ಚಿಙ್ಗಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  501
21.02.2038 ಮರುತ್ತುವರ್ ಮುರುಗಾನನ್ತಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಞ್ಚಿತಭಾತಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.02.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಗಲ್ಭನಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರುಮತಿ ಭಿರತೀಮಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ಭಲರಾಮನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ತರುಮಚೀತರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
21.07.2038 ತಿರು. ವಿ. ಗೋಭಿನಾತರ್, ಚೂಳೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಗುಭ್ಭು ಚು. ಮಣಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ಮುನೈವರ್ ವೆ. ಚುನ್ತರಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಆರ್. ಮಗೇನ್ತಿರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಅರಙ್ಗ ಇರಾತಾಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಮಾ. ಅಙ್ಗಭ್ಭನ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  500
19.12.2038 ತಿರುಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗುಮರೇಚನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ತಿ. ಗೇ. ಚೆಲ್ವರಾಚು, ಭಾರ್ತ್ತಚಾರತಿ ನಗರ್, ಮಣಭ್ಭಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಎನ್. ಚುನ್ತರಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್(ಮೇಱ್ಗು), ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
02.03.2040 ತಿರು. ಚೇ. ಚ. ಚೆಗನ್, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
02.03.2040 ತಿರು. ಚ. ಗೇ. ಭಿರಚಾನ್ತು, ಚುಢುಭ್ಭು ಆಲೋಚಗರ್, 672, ಅಣ್ಣಾ ಚಾಲೈ, ನನ್ತನಂ, ಚೆನ್ನೈ. ರೂ.  500
19.10.2038 ತಿರು. ಇರಾ. ಗೋಭಿ, ತುರ್ಗಾ ಗೋರಲ್, ಗಢುಭಿಚಾನಗ್ಗಲ್ಲಿ, ಭೆಙ್ಗಳೂರ್ ರೂ.  500
13.08.2040 ತಿರು. ಚಿವ. ಇರಾ. ಮುತ್ತುಗ್ಗುಮಾರ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  500
07.08.2043 ತಿರು. ಚುವಾಮಿನಾತನ್, ಎಚು. ವಿ., ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  500
28.02.2046 ತಿರು ವೇಙ್ಗಢರಾಮನ್ ಚ, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  500
01.07.2050 ಚೆಯಗುಮಾರ್ ನ. ಗವುಣ್ಢಂಭಾಳೈಯಂ ಗೋಯಂಭುತ್ತೂರ್ ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  500
26.04.2044 ಚುನ್ತರಂ ತರಾ. ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  493
07.02.2044 ಉಲೋಗೇನ್ತಿರನ್ ತಯಾಭರನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  479
28.04.2043 ತಿರು. ವಿವೇಗಾನನ್ತನ್ ಚಿವಚಙ್ಗರನ್, ಇಯಾವತ್ತೈ ಏರಿ, ನಿಯುಚೇರ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  478
03.03.2040 ತಿರು. ನರೇನ್ತಿರನ್ ಚಿತ್ತಾನ್ ರೂ.  470
31.03.2040 ತಿರುಮತಿ. ಮಲ್ಲಿಗಾ ವೀರಮಲೈ, 4158 ಢೆಗೋರೋ ತೆರು, ಚಾನ್ ಢೆಯ್ಗೋ, ಗಾಲಿಭೋರ್ನಿಯಾ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  462
11.02.2042 ತಿರು. ಗಿರೋಚನ್ ತುರೈಯಭ್ಭಾ, ಇಲಣ್ಢನ್ ರೂ.  450
26.02.2052 ತಿರು. ಗಾರ್ತ್ತಿಗ್ಗರ್ ವೇಙ್ಗಢರಾಮನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  308
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ಞಾನವಲ್ಲಿ ಈಚುವರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  300
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಚುಭ್ಭಿರಮಣಿಯಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  300
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿವಚಙ್ಗರನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  300
08.05.2041 ತಿರು. ಗಲ್ಯಾಣರಾಮನ್, ಅರುಳ್ಮಿಗು ಅಗತ್ತೀಚುವರರ್ ತಿರುಗ್ಗೋಯಿಲ್, ನುಙ್ಗಂಭಾಗ್ಗಂ ರೂ.  300
24.12.2044 ತಿರು. ನಢನಚಭೇಚನ್ ಚಚ್ಚಿತಾನನ್ತನ್ ರೂ.  266
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿಱೀನಿವಾಚನ್, ಮಾಣವರಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  250
25.12.2044 ತಿರು. ವಳೈಯಾಭತಿ, ಮ., ತಞ್ಚಾವೂರ್ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  250
25.12.2044 ತಿರುಮತಿ ಭಾಲಚರಚುವತಿ, ಇರಾ., ತಞ್ಚಾವೂರ್ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  250
26.04.2044 ತಿರು. ಚಿಱೀರಾಂ ಚಙ್ಗರರಾಮನ್, ಭೇಭ್ಭಾಲ್ ವೞಿ, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  234
16.08.2042 ತಿರು. ಚರವಣನ್ ಮಣಿಯಂ, ಚಾಲೈ ತಮಾನ್ ಚೇಗರ್, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  207
16.08.2042 ತಿರು. ಇರಾಚರತ್ತಿನಂ ಚೆಲ್ವತ್ತುರೈ, ಗೋಲಾಲಂಭೂರ್ ರೂ.  207
20.11.2038 ಅರುಳಾಲಯಂ, ವೇಙ್ಗಢೇಚಭುರಂ, ತಿರುವಲ್ಲಿಗ್ಗೇಣಿ ರೂ.  202
19.10.2038 ತಿರು. ಅಯ್ಯಂಭೆರುಮಾಳ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  201
21.07.2038 ತಿರು. ಮಗೇನ್ತಿರನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.07.2038 ತಿರು. ತಿ. ಭೞನಿ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.07.2038 ತಿರು. ಚಿ. ಗುಣ್ಢಭ್ಭನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರು. ಚಂಭುಲಿಙ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರು. ಚೇಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ಗರುಣಾ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಭಾಲಗೋಭಾಲನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಓ. ತಿಲ್ಲೈನಾಯಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ಚು. ಮುತ್ತುಗ್ಗುಮಾರಚುವಾಮಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  200
19.10.2038 ತಿರು. ನೆಲ್ಲೈ ವಿನಾಯಗಂ, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  200
07.02.2040 ತಿರು. ವೈ. ಭಾಲಭಾಚುಗ್ಗರನ್, 1341, ಗವಿಭಾರತಿ ನಗರ್, ಆಣ್ಗಳ್ ಗಲ್ಲೂರಿಚ್ ಚಾಲೈ, ಗುಂಭಗೋಣಂ 612002 ರೂ.  200
29.04.2040 ತಿರು. ಮಾ. ಇರಾ. ಭೋ. ಗುರುಚಾಮಿ ರೂ.  200
20.07.2040 ತಿರು. ಚ. ಅೞಗೈಯಾ, ಅನಲ್ಮಿನ್ ನಗರ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ 4 ರೂ.  200
13.08.2040 ಮರುತ್ತುವರ್ ಚೆಯರಾಮನ್, ತಿರುಭ್ಭೂರ್ ರೂ.  200
12.03.2042 ಚುವಾಮಿ ಚತಾಚಿವಾನನ್ತಾ, ತಿರುವಾನೈಗ್ಗಾ ವಿೞಾವಿಲ್ ರೂ.  200
28.06.2042 ತಿರು. ವಿ. ಗಲಿಯಭೆರುಮಾಳ್, ಗಣ್ಗಾಣಿಭ್ಭಾಳರ್, ಇನ್ತುಗ್ ಗಲ್ಲೂರಿ, ಭಢ್ಢಾಭಿರಾಂ, ಚೆನ್ನೈ  ರೂ.  200
25.12.2044 ತಿರು. ಇರಾಚವೇಲ್, ಗ., ಗೀೞೈಯೂರ್, ನಾಗಭ್ಭಢ್ಢಿನಂ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  200
25.12.2044 ಚಿಱೀತರ್, ಇರಾ., ತಞ್ಚಾವೂರ್ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  200
25.12.2044 ತಿರು. ಚೆಲ್ವರಾಚು, ವಿ., ಗುಂಭಗೋಣಂ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  200
25.12.2044 ತಿರು. ಏಮನ್ಯಾ, ಇರಾ., ತಞ್ಚಾವೂರ್ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  200
25.12.2044 ತಿರುಮತಿ ವಿತ್ತಿಯಾಲಢ್ಚುಮಿ, ಇರಾ. ಭಾ., ತಞ್ಚಾವೂರ್ , ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  200
19.07.2047 ತಿರು. ಚೀನಿವಾಚನ್, ಭ. 15, ಉಲಗನಾತನ್ ಗುಢಿಯಿರುಭ್ಭು, ಮಯಿಲಾಭ್ಭೂರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  200
24.03.2052 ತಿರುಮತಿ ಇಲಢ್ಚುಮಿ ಇರಾಮಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಅಮೆರಿಗ್ಗಾ ರೂ.  111
21.07.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  101
21.02.2038 ತಿರುಮತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂಮೈ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  101
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಮಾರ್, ಇಳವಾಲೈ, ಯಾೞ್ಭ್ಭಾಣಂ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಗಣ್ಣನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ತುಳಚಿರಾಮನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಭಾಲಗಿರುಢ್ಢಿಣನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ಗುಮರೇಚಭಿಳ್ಳೈ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
21.02.2038 ಭೆಯರ್ ತರಾತ ಭೆರಿಯವರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
21.02.2038 ತಿರು. ವಾಚು, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ತ. ಚ. ಗೋವಿನ್ತರಾಚನ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
20.07.2038 ತಿರು. ಚೋ. ಚತ್ತಿಯಚೀಲನ್, ತಿರುಚ್ಚಿ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಎಚು. ಮಗಾಲಿಙ್ಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರುಮತಿ ಚಿವಲಢ್ಚುಮಿ ಚಿ., ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಚಿ. ತಿನೇಚುಭಾಭು, ಚೇಲಂ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಉತಯಗುಮಾರ್, ತೂತ್ತುಗ್ಗುಢಿ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ಚಣ್ಮುಗಂ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಚ. ಮುಗೇಚುಮಣಿ, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ತಿ. ವೇಲು, ಚೆಯನ್ತಿ ವಿಢುತಿ್, ಭಿರಾಢ್ವೇ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
27.07.2040 ತಿರು. ಎನ್. ಚಿ. ಞಾನಭ್ಭಿರಗಾಚಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  100
27.06.2044 ತಿರು. ಆನನ್ತನ್, ಚ., 1, ಗಲೇಭ ತೆರು, ಆರ್ಗ್ಗಾಢು, ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  100
15.03.2044 ತಿರು. ಇರಗುಭತಿ, ವೇಭ್ಭಂಭಢ್ಢು ಇನ್ತಿಯಾ ರೂ.  100
19.10.2038 ತಿರು. ಏ. ಗೇ. ಅರಙ್ಗನಾತನ್, ಗಲೈಞರ್ ನಗರ್, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  50
19.10.2038 ತಿರು. ಭುಲವರ್ ತಙ್ಗ ಆಱುಮುಗನ್, ವಿಲ್ಲಿವಾಗ್ಗಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  50
19.10.2038 ತಿರು. ಮು. ನಾಗು, ತಣ್ಮಚುವರಂ, ವೇಳಚ್ಚೇರಿ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  50
19.10.2038 ತಿರು. ನಾಗರತ್ತಿನಂ, ಚೆನ್ನೈ ರೂ.  50
ರೂ.  0
ಮೊತ್ತ ವರವು 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) ವರೈ
(441 ನನ್ಗೊಢೈಯಾಳರ್ಗಳ್
ರೂ. 6033851
ಮಿನ್ನಂಭಲತ್ ತಳಗ್ ಗಢ್ಢಮೈಭ್ಭುಗ್ಗಾನ ಚೆಲವುಗಳ್
ತಿ.ಭಿ. 2034 ಆವಣಿಯಿಲ್ (08.08.2003) ತಳ ಮುಗವರಿಭ್ ಭತಿವು.
ತಿ.ಭಿ. 2037 ತೈ ಮುತಲ್ ನಾಳ್ (14.01.2006) ತಳಂ ಇಯಗ್ಗತ್ ತೊಢಗ್ಗಂ. ಇನೄ ವರೈಯಾನ ಚೆಲವುತ್ ತಿರಢ್ಢು ವರುಮಾಱು.
ಒವ್ವೊರು ಚೆಲವುತ್ ತಲೈಭ್ಭಿಲುಂ ವಿಳಗ್ಗಂ ಭೆಱ ವಿರುಂಭುವೋರ್ ಎೞುತುಗ: ಮಿನ್ನಞ್ಚಲ್ email: tamilnool@gmail.com
28.02.2054 01. ತಳ ಮುಗವರಿ (domain name) ರೂ. 24524
02.06.2053 02. ತಳಚ್ ಚೆಯಲಿ (hosting and server) ರೂ. 152244
28.02.2054 03. ಗಣಿನಿಗ್ ಗರುವಿ, ಮೆನ್ಭೊರುಳ್ ರೂ. 562304
28.02.2054 04. ತೊಲೈಭೇಚಿ, ಇಣೈಯ ಇಣೈಭ್ಭು ರೂ. 349698
28.02.2054 05. ಗಣಿನಿ ನಿಗೞ್ಚ್ಚಿತ್ ತಯಾರಿಭ್ಭು ರೂ. 605952
02.05.2054 06. ತರವು ತಯಾರಿಭ್ಭು, ಉಳ್ಳೀಢು, ಭರಾಮರಿಭ್ಭು ರೂ. 787019
15.08.2052 07. ವಿಳಂಭರಂ ರೂ. 653712
15.03.2042 08. ಭೆರಿಯ ಭುರಾಣಂ ಗುರಲಿಚೈಭ್ ಭತಿವು (4274 ಭಾಢಲ್ಗಳ್) ರೂ. 448207
17.07.2048 09. ಗುರಲಿಚೈಭ್ ಭತಿವು, ತಿರುಗ್ಗೋವೈಯಾರ್ 400, ತಿರುಮನ್ತಿರಂ 3000, ಭತಿನೊನ್ಱಾಂ ತಿರುಮುಱೈ 1385 ಭಾಢಲ್ಗಳ್ ರೂ. 848869
10.05.2042 10. ಒಲಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 175377
20.06.2048 11. ಗನ್ನಢ ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 83053
28.04.2054 12. ತೆಲುಙ್ಗುಗ್ಗು ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 700057
18.01.2043 13. ಇನ್ತಿಗ್ಗು ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 35836
28.02.2054 14. ವಢಮೊೞಿ / ಚೀಯಂ / ಅಚಾಂ / ಯೇರ್ಮನ್ ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 268398
24.07.2042 15. ತರುಮಭುರಂ ಭ. ಚುವಾಮಿನಾತನ್, 10,302 ತಿರುಮುಱೈಭ್ ಭಾಢಲ್ಗಳಿನ್ ಗುರಲಿಚೈ 5 ಆಣ್ಢುಗಳ್ ಉರಿಮಂ ರೂ. 452255
10.03.2047 16. ಮಲೈಯಾಳತ್ತುಗ್ಗು ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 40667
28.02.2054 17. ಚಿಙ್ಗಳತ್ತುಗ್ಗು ಮೊೞಿಭೆಯರ್ಭ್ಭು ರೂ. 284830
 
ಮೊತ್ತ ಚೆಲವು 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) ವರೈ ರೂ. 6473002