మిన్నంభలత్ తళగ్ గఢ్ఢమైభ్భుగ్గాగ నన్గొఢై తన్తోర్.

నన్గొఢైగళై, గ. చచ్చితానన్తన్ ఎన్ఱ భెయరుగ్గు, గాన్తళగం, 68, అణ్ణా చాలై, చెన్నై 600002, ఇన్తియా ఎన్ఱ ముగవరిగ్గు అనుభ్భలాం. (Donations in favour of K. Sachithananthan, may be mailed to Kaanthalakam, 68, Annaa Saalai, Chennai 600002, India) మిన్నఞ్చల్ email: tamilnool@gmail.com

13.12.2040 మరుత్తువర్ ఇరామనాతన్ ఇలంభోతరన్, గనఢా (యాళ్భ్భాణం చైవభరిభాలన చభైత్ తలైవరాగ ఇరున్త చైవచిన్తాన్త విత్తగర్, వఢ్ఢుగ్గోఢ్ఢై వళగ్గఱిఞర్ వే. నాగలిఙ్గం అఱగ్గఢ్ఢళై చార్భాగ) రూ.  322925
01.07.2048 తేవార వలైయగ మాతాన్త భరామరిభ్భు నితి తిఢ్ఢగ్ గుళు (తేవమానితి) చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  300787
08.06.2043 చిఙ్గై వాళ్ తిరుముఱైత్తొణ్ఢర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  297990
28.10.2053 తిరుమలై తిరుభ్భతి తేవత్తానం, తెలుఙ్గు మొళిభెయర్భ్భుగ్గాగ రూ.  268512
17.08.2042 అరుఢ్చెల్వర్ నా. మగాలిఙ్గం, భొళ్ళాచ్చి (భి. నాచ్చిముత్తు గవుణ్ఢర్ అఱగ్గఢ్ఢళై మఱౄం ఇరామనన్త అఢిగళార్ అఱనిలై చార్భాగ) రూ.  200000
20.07.2040 తిరుముఱై మానాఢ్ఢు ఏఱ్భాఢ్ఢుగ్ గుళు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  163072
28.10.2044 తిరు. ఎల్. వేఙ్గఢరామన్, తిరుముఱై మానాఢ్ఢుగ్ గుళుత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  162916
06.05.2045 చువామి తయానన్త చరచువతి, ఆర్చ విత్తియాలయ గురుగులం, ఆనైగఢ్ఢి, ఇన్తియా రూ.  149875
23.12. 2044 తిరు. ఇరామ. గరుణానితి, తిరుముఱై మానాఢ్ఢుగ్ గుళుత్ తలైవర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  117115
01.01.2042 గయిలైమణి, మునైవర్ ఇన్తిరయోగన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  112406
05.03.2040 అరుళ్మిగు ఉరుత్తిర గాళియంమన్ గోవిల్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  100824
07.11.2040 అరుళ్మిగు వరతరాచభ్ భిళ్ళైయార్ గోయిల్, గొఢ్ఢాఞ్చేనై, గొళుంభు రూ.  100000
21.09.2041 ఇన్తు చమయ అఱనిలైయత్ తుఱై ఆణైయర్, చెన్నై (5 ఆణ్ఢుగళుగ్గుభ్ భరామరిభ్భుగ్ గఢ్ఢణఙ్గళుగ్గాగ ఆణ్ఢుతోఱుం రూ. 25,000) రూ.  100000
12.10.2043 నల్ల అంమా అఱగ్గఢ్ఢళై, గతిరిభ్భాయ్, అచ్చువేలి, (గిళై: చువిఱ్చర్లాన్తు) రూ.  100000
16.05.2053 తరుమభురం ఆతీనం తవత్తిరు 27ఆవతు గురుమగాచన్నితానం రూ.  80000
04.01.2043 తిరు. చిఱీగ్గన్తరాచా (నావలర్), మెల్భోణ్ ఆత్తిరేలియా రూ.  79800
08.08.2043 తిరు. ఇరా. చివచుభ్భిరమణియన్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  76800
20.12.2047 ఇన్తు గలాచారత్ తిణైగ్గళం (చిఙ్గళ మొళిభెయర్భ్భు) గొళుంభు రూ.  68000
27.08.2051 మునైవర్ మాణిగ్గం తనచేగర్, భిరిచుభ్భేన్ ఆత్తిరేలియా రూ.  67783
16.02.2044 తిరు. అరుచ్చునమణి, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  62306
01.01.2042 తిరు. ఏ. గే. వరతరాచన్, తిరుముఱై మానాఢ్ఢుగ్ గుళుత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  62237
02.09.2044 తవత్తిరు భాలయోగి చువామిగళ్, గోలాలంభూర్ రూ.  57540
28.02.2054 తిరుమతి ఉమైయాళ్ ఇరామనాతన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  55079
22.12.2042 అరుళ్మిగు చెల్వ వినాయగర్ గోయిల్, భిరిచుభ్భేన్, ఆత్తిరేలియా రూ.  52000
01.01.2042 తిరు. గే. ఆర్. గుమార్, తిరుముఱై మానాఢ్ఢుగ్ గుళుత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  51173
16.05.2054 ఇరవివర్మన్ తచరతన్, 3/164, తిల్లై నగర్, తిరుభ్భత్తూర్ 635 601. రూ.  51001
21.12.2036 తరుమై ఆతీనం తవత్తిరు 26ఆవతు గురుమగాచన్నితానం అవర్గళ్ రూ.  50000
11.07.2041 ఆత్తిరేలియా తిరుముఱై అన్భర్గళ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  50000
20.01.2042 గఱ్భగం భల్గలైగ్గళగం, భొళ్ళాచ్చి భిరతాన చాలై, ఈచ్చనారి అఞ్చల్, గోయంభత్తూర్ - 641 021 రూ.  50000
20.09.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు గతిర్వేలాయుతచువామి గోయిల్, చెఙ్గాళన్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  49810
21.09.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు భిళ్ళైయార్ గోయిల్, గూర్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  49054
17.11.2040 తిరు. భాల్ భాణ్ఢియన్, 6807, వాణ్ఢర్ ఇఢం, ఇఢల్లాచు, తెగ్చాచు 75230 రూ.  42860
20.06.2047 తిరు. ఇరాచవేలు ముత్తుచుభ్భిరమణియన్, అమెరిగ్గా రూ.  40672
20.12.2050 తిరుమతి. అనుచా గోభాలగిరుఢ్ఢిణన్ రూ.  40503
15.01.2037 మునైవర్ ఆ. గన్తైయా, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ. 40,000 భెఱుమతియాన ఇత్తాచ్చి ఒళిభ్భఢగ్గాఢ్చి ఎన్తిరం రూ.  40000
30.08.2044 ముతలావతు ఉలగత్ తిరుముఱై మానాఢు, గోలాలంభూర్, మలేచియా రూ.  39814
28.11.2044 తిరు. చుగువిఢం తన్తోర్ గణగ్గు వరవేణ్ఢియతు చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  35042
16.10.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు గఱ్భగభ్ భిళ్ళైయార్ గోయిల్, ఇలవుచోన్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  34840
12.12.2041 తిరు. చుభ్భిరమణియం, ఉఱైయూర్, తిరుచ్చి  రూ.  34214
12.12.2041 తిరు. ఆఱుముగం,  తిరుచ్చి రూ.  34214
12.12.2041 తిరుమతి భచుమలై తనభాగ్గియం అంమాళ్, ఇలఙ్గై, నినైవాగ రూ.  34214
12.12.2041 తిరు. చరవణన్  గుఢుంభం, మేఢ్ఢుత్ తెరు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  34214
12.12.2041 తిరు. ఎం. వీరభ్భెరుమాళ్, ఎచు. విమలా, వి. ఉరుత్రా, వి. చూరియా గుఢుంభం రూ.  34180
12.12.2041 తిరు. గే. ఆర్. భెరియచామి  గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  34180
24.10.2044 అరుళ్మిగు చివన్గోయిల్, చూరిచ్చు, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  33500
22.11.2040 తిరు. ఈ. వి. నరచిఙ్గన్, 422 అఙ్గు మో గియో అవనియూ 3, #01-2536 చిఙ్గభ్భూర్ 560422 రూ.  32895
13.11.2047 మతురైచ్ చఙ్గభ్ భులవర్, అమెరిగ్గా రూ.  31748
08.06.2043 తిరు. ఎల్. చిఱీగణేచన్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  31554
21.07.2045 తిరుమతి మీనాఢ్చి వేఙ్గఢరామన్, అమెరిగ్గా రూ.  30063
17.12.2042 తిరు. భళనియభ్భన్ గన్తచామి అఱవాళి, చిగ్గాగో, అమెరిగ్గా రూ.  29270
02.10.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు మురుగన్ గోయిల్, అఢలీచువిల్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  29145
24.10.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు చిత్తివినాయగర్ గోయిల్, భార్, చుగ్గు, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  29145
18.12.2043 తిరు. చి. గుమారభారతి (నావలర్), ఓభార్ఢు, తాచుమానియా, ఆత్తిరేలియా రూ.  25750
28.11.2044 తిరు. చిఱీరఙ్గన్ నన్తగుమార్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  25030
22.11.2023 ఆనన్త గోభాలన్, ఇన్తియా రూ.  25001
16.01.2039 తిరు. గరుముత్తు తి. గణ్ణన్, తియాగరాచర్ ఆలై, గభ్భలూర్, మతురై రూ.  25000
15.01.2039 అరుళ్మిగు మీనాఢ్చి చున్తరేచువరర్ తిరుగ్గోయిల్, మతురై రూ.  25000
15.05.2039 అరుళ్మిగు గభాలీచువరర్ తిరుగ్గోయిల్, మయిలాభ్భూర్, చెన్నై రూ.  25000
19.05.2041 తిరు. తే. మురుగభ్భన్, ఇతిఏ అచుగాన్ గుళు, తుభాయ్ రూ.  25000
02.09.2044 ఇఢాత్తో అ. వైత్తియలిఙ్గం, భెఱ్ఱాలిఙ్గు చెయా, మలేచియా రూ.  22920
11.07.2041 తిరుమతి. భిరభా చివలిఙ్గం, గనఢా రూ.  22313
28.11.2044 తిరు. ఎల్. చురేచుగ్గుమార్, తిరుముఱై మానాఢ్ఢుగ్ గుళుత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  22121
23.11.2040 తిరు. నరేన్ మయిల్వాగనం, 25 భురూగ్ తెరు, వాఢ్ఢర్లు, లోవర్ గఢ్ఢు, వెలిఙ్ఢన్, నియూచిలాన్తు రూ.  22000
08.06.2043 చిఙ్గై చివనఢియార్ గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  21285
08.06.2043 భెయర్ తెరియాత అన్భర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  21285
10.02.2043 తిరు. భొన్నైయా ఇళఙ్గో, ఉలగ చైవభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  20600
10.10.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు విఢ్ఢుణుతుర్గ్గై అంమన్ గోయిల్, ఇన్విల్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  20100
11.10.2044 చైవత్ తిరునెఱిగ్ గూఢం, భేర్ణం, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  20100
01.08.2044 తిరు. విత్యాచాగర్, గువైత్ రూ.  20000
30.08.2044 భేరా. మునైవర్ గ. తిలగవతి, గోలాలంభూర్, మలేచియా రూ.  19100
12.12.2041 తిరు. మవుస్ .వై. అనొన్ , 19, చిలోన్  చాలై, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  17124
01.01.2042 భేరా. అనన్తనారాయణన్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, గనఢా రూ.  17115
01.01.2042 తిరు. చీ. చున్తరం, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  17115
15.01.2040 అరుళ్మిగు చివన్ గోయిల్ తేవార వగుభ్భు మాణవిగళ్, గేలాఙ్గు గిళగ్గు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  15630
08.06.2043 తిరుమతి చన్తిరలేగా గుమార్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  15541
04.10..2044 ఉలుగానో వాణి విళా అన్భర్గళ్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  15410
20.07.2041 తిరు. ఇరా. విచువనాతన్, 6, చలాన్ భెన్తారా, 10, తమాన్ భుగ్గిత్తు భెన్తారా, 28400 మెన్తగ్గాభ్భు, భగాఙ్గు, మలేచియా రూ.  15400
25.01.2043 అఢిలాయిఢు చైవ అన్భర్గళ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  15300
24.01.2043 ఆర్భన్ తమిళ్గ్ గళగం, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  15300
28.11.2044 తిరు. తిరుమతి తేవరాచా, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  15018
20.07.2041 మునైవర్ అ. ఇరా. చివగుమారన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  15001
01.08.2050 తిరు. ఇలఢ్చుమణన్ చుభ. చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  15000
24.02.2045 తిరు. ఉమాచఙ్గర్ నాగరాచన్, అమెరిగ్గా రూ.  14467
24.01.2043 చైవమన్ఱం, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  14365
08.07.2043 తిరు. ఇరామేచువరలిఙ్గం (నావలర్), మెల్భోణ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  14325
09.01.2045 తిరు. భిరగాచర్ గణభతి తేవా, అమెరిగ్గా రూ.  14237
20.07.2041 తిరు. న. భురుచోత్తమన్, 15, చలాన్ భెన్తారా, 18, తమాన్ భుగ్గిత్తు భెన్తారా, 28400 మెన్తగ్గాభ్భు, భగాఙ్గు, మలేచియా రూ.  14000
26.07.2041 తిరు. భాలా నేరు ఇల్లత్తవర్, 2,ఇలాన్ భిచేయు 1ఏ/51భి, ఇఢమాన్ విలాచం, తమన్చారా అయోభిమాన్ 47301 భెత్తాల్ఙ్గు చెయా, మలేచియా రూ.  14000
02.05.2040 మరుత్తువర్ గతిర్గామ గార్త్తిగేయన్, భిరిత్తానియా రూ.  13900
10.03.2041 చివతిరు చు.నాగరాచన్, తిరుమతి భత్మా నాగరాచన్, చెల్వన్ చు. నవిన్ నాగరాచన్, చెల్వి గో.చు. ఇరాగవి - అగ్గరై, చుచీన్తిరం రూ.  13419
12.12.2041 తిరు. ఇరా. భళనివేలు, ఏమలతా, చివఞానచంభన్తన్, భునితవతి గుఢుంభం, గాఢ్ఢుచ్చేరి రూ.  13419
17.12.2043 తిరు. భాలా భాలేన్తిరా, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  13400
01.10.2044 భూరణా ఆచ్చిరమం, భేర్ణం చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  13400
12.10.2044 ఎళుగై అమైభ్భు, చొలత్తోర్ణ్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  13400
24.10.2044 అరుళ్మిగు చిత్తివినాయగర్ గోయిల్, భార్, చుగ్గు, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  13400
29.10.2040 తిరు. గణేచు తెయ్వనాయగం, ఇలణ్ఢన్ రూ.  13346
04.06.2051 తిరుమతి గలైయరచి చిన్నభ్భన్, మలేచియా రూ.  13119
17.12.2042 అరుళ్మిగు చివావిఢ్ఢుణు గోయిల్, మెల్భోణ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  13000
25.01.2043 తిరు. గోణామలై చెల్వనాతన్, ఇచుఱ్రాత్భీల్ఢు, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  13000
28.11.2044 తిరు. గే. ఎచ్. గే. అరఙ్గన్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  12504
12.12.2041 తిరు. వి. ఎం. నన్తగుమార్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  11930
31.03.2040 తిరు. ఎన్. గణేచన్, తిరుమతి గ. చుతా, తిరు. గ. నిత్యానన్తన్, చెల్వి గ. విచువేచువరి, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  11742
08.08.2043 తిరు గాచినాతన్ ఎచు వి, (నావలర్) మెల్భోర్ణ్ ఆత్తిరేలియా రూ.  11460
20.02.2046 తిరు. నా. గణేచన్, నాచా, అమెరిగ్గా రూ.  11400
30.09.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు తుర్గ్గై అంమన్ గోయిల్, ఉలూచేర్ణ్, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  10452
తిరు. చెల్వన్ ఇరామన్ ఇల్లత్తవర్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  10200
28.11.2044 తిరు. తఙ్గరాచు అభ్భావు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  10012
28.11.2044 తిరుమతి భానురేగా చిఱీరాం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  10012
08.06.2043 తిరు. వీ. ఎన్. భిరభాగర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  10001
01.02.2038 తిరు.వి. చుభ్భిరమణియం, నియు చేర్చి, అమెరిగ్గా రూ.  10000
28.12.2038 తిరు. ఇ. ఇరామగ్గిరుఢ్ఢిణన్, వాచిఙ్ఢన్ భల్గలై, అమెరిగ్గా రూ.  10000
05.02.2041 భేరూరాతీనం, భేరూర్, గోయంభుత్తూర్ 641 010 రూ.  10000
12.10.2042 తిరుమతి వళ్ళి మెయ్యభ్భన్, గారైగ్గుఢి రూ.  10000
15.05.2043 తిరు. ఉమేచన్, మైచూర్ రూ.  10000
08.03.2044 గంభన్ గళగం, గారైగ్గుఢి రూ.  10000
26.07.2042 తిరు. వేఙ్గఢచుభ్భిరమణియన్ నఢరాచన్ గఞ్చీవరం, 1912 భొగ్చుగుఱొభౄ చన్తు, వవుగ్గేచా, విచుగ్గొన్చిన్, అమెరిగ్గా రూ.  9937
20.07.2041 అరుళ్మిగు అరచగేచరి చివన్ గోయిల్ తేవారభ్ భాఢచాలై, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  9625
30.08.2044 తిరు. గుమార్ గుభ్భుచామి, గెంభాఙ్గన్, చెలఙ్గూర్, మలేచియా రూ.  9550
28.11.2044 అరుళ్మిగు మునీచువరన్ గోయిల్ చైవ చిత్తాన్త వగుభ్భు మాణవర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  9511
20.03.2048 భన్నిరు తిరుముఱై వళర్చ్చి మైయం, చుభాఙ్గు చెయా, మలేచియా రూ.  9404
22.12.2042 తిరు. మగేచన్, తిరుమతి. చాన్తి నమచివాయం, భేర్త్తు, ఆత్తిరేలియా రూ.  9360
18.10.2049 తిరు. చర్గ్గరై ఇరమేచు, చిరఙ్గూన్ నఢువం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  8997
19.2.2045 తిరు. ఇరవిచ్చన్తిరన్ గిరుఢ్ఢినచామి, గార్మెల్, ఇన్తియానా, అమెరిగ్గా రూ.  8562
01.01.2042 తిరుమతి మరుత్తువర్ చిత్తిరా చఙ్గరన్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  8558
01.01.2042 తిరు. ఆర్. ఎచు. ఇరవి, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  8558
01.01.2042 తిరు. చెల్వగ్గుమార్, తిరుముఱైత్ తొణ్ఢన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  8558
08.07.2040 చేగ్గిళార్ విళా, చెన్నై నిగళ్చ్చియిల్ నన్గొఢైయాళర్ రూ.  8500
02.11.2051 తిరు. చరవణన్ వేలుచామి, అమెరిగ్గా రూ.  8432
21.07.2045 నఢరాచన్ విచువనాతన్, భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  8163
27.07.2044 భేరా. తు. చురేన్తిరన్, గణిణిత్ తుఱై, భొఱియియల్ గల్లూరి, గునియాముత్తూర్, గోయంభుత్తూర్ రూ.  8000
08.10.2042 తిరు. చొ. మ. అమర్నాత్తు, ఏ-13 ఇరయిల్ నగర్, గోయంభేఢు, చెన్నై రూ.  7500
15.10.2023 భెయర్ తెరియాత అన్భర్ భేభాల్ వళి రూ.  7499
3.09.2049 భెయర్ తెరియాత నన్గొఢైయాళర్ రూ.  7226
20.07.2041 తిరు. మయిల్వాగనం, చలాన్ ఎచెచు7/26, భెతాలిఙ్గు చెయా 46300, మలేచియా రూ.  7000
08.07.2051 తిరు. ఇరామనాతన్ అరుణాచలం, అమెరిగ్గా రూ.  6886
12.12.2041 తిరుమతి భిరతీభా ఇరాచేన్తిరం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  6836
12.12.2041 చోమా (గభ్భల్) చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  6836
20.10.2044 అఢియార్గళ్, అరుళ్మిగు అఱ్భుతభ్ భిళ్ళైయార్ గోయిల్, చెనీవా, చువిఱ్చర్లాన్తు రూ.  6767
16.01.2051 విచయ ఇరాచేన్తిరన్ రూ.  6679
03.05.2052 తిరు. ఇరాచ ఇరాచారామన్, అమెరిగ్గా రూ.  6647
01.11.2050 తిరు గణేచన్ ఏగాంభరం, అమెరిగ్గా రూ.  6450
12.11.2039 వెలిఙ్రన్ గీళ్గ్గుఢిల్ తేవారభ్ భాఢచాలై మాణవర్, గీళ్గ్గుఢిల్, వెలిఙ్రన్, నియూచిలాన్తు రూ.  6130
10.01.2040 తిరు. చి. ము. ఞానానన్తన్, 19 చాణ్ఢల్వూఢు్ తెరు, చినమన్ తోఢ్ఢం, భిరిచుభ్భేన్, ఆత్తిరేలియా రూ.  6000
26.06.2048 తిరు. నీలగణ్ఢన్ భాలైయన్, మయిలాఢుతుఱై, ఇన్తియా రూ.  5955
31.03.2040 తిరు. నాగలిఙ్గం మగేచన్, 56 ఆలమెన్ అవెన్యు, గార్లిఙ్భోర్ఢు, ఆస్తిరేలియా రూ.  5928
14.07.2046 తిరు. ముత్తురామ ఎం చుచానాగుమార్, రూ.  5880
28.02.2054 గోవిన్తరాచు చివా, అమెరిగ్గా రూ.  5684
01.02.2038 తిరు. గార్త్తిగేయన్ వినాయగమూర్త్తి, గలైఞర్ నగర్ రూ.  5541
14.09.2043 అరుళ్మిగు మారియంమన్ గోయిల్, గుచ్చిఙ్గు, మలేచియా రూ.  5400
17.12.2042 అరుళ్మిగు భాలమురుగన్ గోయిల్, భేర్త్తు, ఆత్తిరేలియా రూ.  5250
17.12.2042 తిరు. చురేన్తిరన్, మెల్భోణ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
17.12.2042 తిరు. చెల్వగుమార్, గెచల్ అవెనియూ, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
17.12.2042 తిరు. గణభతిభ్భిళ్ళై, ఉలగ చైవభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
17.12.2042 తిరు. చెయగ్గుమార్-ఊర్మిళా, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
17.12.2042 తిరు. చివఞానచున్తరం, ఉలగ చైవభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
17.12.2042 తిరు. లోగేన్తిరన్, ఉలగ చైవభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
18.12.2042 తిరు. గిరుభాగరన్, మరుత్తువర్ తేవగి, భేర్త్తు, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
18.12.2042 తిరు. తిరుమతి గణేచువరన్, భల్గలైగ్గళగ విరివురైయాళర్, భేర్త్తు, ఆత్తిరేలియా రూ.  5200
24.01.2043 తమిళ్ ఇలగ్గియభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5151
24.01.2043 తిరు. గే. వి. ఆర్. ఎచు. చనార్త్తనన్, భిరున్తా చనార్త్తనన్, చిఢ్ని, రూ.  5151
26.04.2044 చాం తిరుఞానచంభన్తన్, భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  5140
10.02.2043 తిరుమతి గలాయిని అనన్తచయనన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
10.02.2043 తిరు. ఉరూభచిఙ్గం తిరుమతి లోగేచంమై ఉరూభచిఙ్గం, చిఢ్ని ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
10.02.2043 తిరు. తిరుమతి ఇళమురుగనార్ భారతి, చిఢ్ని,ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
24.01.2012 తిరు. చెన్తూర్గ్గుమరన్, తేవి చెన్తూర్గ్గుమరన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
24.01.2012 భెయర్ తర విరుంభాత అన్భర్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
24.01.2043 తిరు. చతాచివం, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  5100
28.11.2044 తిరు. అళగభ్భన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5056
28.11.2044 తిరు. గణ్ణా గణ్ణభ్భన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5056
28.11.2044 తిరు. భళనియభ్భన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5056
28.11.2044 తిరుమతి మీనాళ్ తేవరాచన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5006
28.11.2044 తిరు. గుమరేచన్, భాఢాం, ఇన్తోనేచియా రూ.  5006
28.11.2044 తిరుమతి వైయాభురి గమలాతేవి, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5006
28.11.2044 తిరు. గే. ఇరాచేన్తిరన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5006
28.11.2044 తిరు. ఇరా. చెన్తిల్గుమార్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  5006
19.10.2038 తిరు. చి. ఎన్. భిరభాగరన్, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  5001
05.07.2044 తిరు. ఇఱైయన్భర్ గాళియూరర్, ఇన్తియా రూ.  5001
07.04.2048 మరుత్తువర్ చణ్ముగం వఢివేలు, మరుత్తువర్, అమెరిగ్గా రూ.  5001
28.02.2054 గార్త్తిగేయర్ అనన్తగిరుఢ్ఢిణన్ రూ.  5001
01.02.2038 తిరు. గే. ఎచు. వేఙ్గఢేచన్, చెన్నై రూ.  5000
10.12.2038 తిరు. భి. ఎన్. విచువనాతన్, ఆతంభాగ్గం, చెన్నై రూ.  5000
12.11.2039 తిరుముఱైభ్ భణ్ణిచైమణి తిరు. తు. చివచత్తివేల్, 9, మగో వీతి, గీళ్గ్గుఢిల్, వెలిఙ్రన్, నియూచిలాన్తు రూ.  5000
08.01.2041 తిరు. వి. గన్తవనం, గనఢా రూ.  5000
20.03.2041 తిరు. అ. చ. ఞా. మెయ్గణ్ఢాన్, తురైభ్భాగ్గం, చెన్నై రూ.  5000
01.10.2041 భేరా. మునైవర్ చవగర్లాల్నేరు, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం రూ.  5000
25.10.2043 తిరు. మురుగవేళ్, భఙ్గళూర్ రూ.  5000
17.12.2043 తిరు. ఇరామగిరుఢ్ఢిణన్, గనఢా రూ.  5000
17.12.2047 భెయర్ తర విరుంభాత అన్భర్, చెన్నై, ఇన్తియా రూ.  5000
22.04.2048 తిరు. గణేచర్ నాగనాతన్, వఢభళని, చెన్నై, ఇన్తియా రూ.  5000
01.08.2050 తిరు. ఇరామచామి చుభ రూ.  5000
22.06.2051 తిరు. ఇరాం చఙ్గర్ వఢివేల్, అమెరిగ్గా రూ.  4919
20.07.2041 తిరు. గో. గాన్తిరాచా, 28, చలాన్ అఙ్గెరిగ్గు తానిఅ 31/117 గొత్తా గెమునిఙ్గు 40460, మలేచియా రూ.  4900
18.08.2040 తిరుమతి. ఇలతా మురుగభ్భన్, చురాఙ్గు గిళగ్గుత్ తెరు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  4897
10.01.2040 తిరు. చే. అన్భరచు, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  4801
08.10.2043 తిరు. భళనియభ్భన్ చెఢ్ఢియార్, అమెరిగ్గా రూ.  4782
27.04.2041 తిరు. చఙ్గనూర్ వి. మగాతేవన్, గన్ఢన్, అమెరిగ్గా రూ.  4567
10.01.2040 చెల్వి భూచా గయిలాచం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  4500
12.12.2039 తమిళ్ మూత్త గుఢిమగ్గళ్ చఙ్గం, గన్భెరా, ఆత్తిరేలియా రూ.  4500
11.07.2041 తిరు. చెల్వగుమార్ నమచివాయం, గనఢా రూ.  4460
27.04.2040 తిరు. అళగియ చున్తరం, ఏ - 13, ఇరయిల్ నగర్, గోయంభేఢు, చెన్నై (తిరునీలగణ్ఢ నాయనార్ భురాణం 44 భాఢల్గళుగ్గు) రూ.  4400
08.06.2043 తిరుమతి ఎం.మల్లిగా, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  4257
08.06.2043 తిరు. భీ. చేతురామన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  4257
07.11.2040 తిరు. ఈచువరన్ రూ.  4237
20.07.2041 తిరు. భత్మనాగరాచన్, అర్త్త తర్మ అన్భర్, చిత్తిరా, భిఱిగ్భీల్ఢు, గోలాలంభూర్ రూ.  4200
15.03.2042 తిరు. చివా. భిచ్చైయా, ఇరేమన్తు, అమెరిగ్గా రూ.  4007
05.11.2038 తిరు. ఆర్. ఎల్. మతనగోభాల్, భునిత అన్తోనియో, తెగ్చాచు, అమెరిగ్గా రూ.  4001
14.05.2054 ఏమలతా చి ఇన్తియా రూ.  4001
21.04.2042 తిరు. చు. చుభ్భిరమణియం, చల్మియా, గువైత్తు రూ.  4000
12.12.2041 తిరు. వాచుతేవన్ రామగిరుఢ్ఢిణన్, మాలతి, భార్త్తచారతి, అముతభిరియఙ్గా గుఢుంభం రూ.  3418
12.12.2041 తిరు. ఇరా. చెన్తిల్గుమార్, తామరైచ్చెల్వి, చుతాగర్, గీర్త్తనా, తారణి గుఢుంభం, గళ్ళిగ్గుఢి రూ.  3418
12.12.2041 తిరు. గో. ఇరవిచ్చన్తిరన్, అను, ఆరియలెఢ్చుమి, ఆర్త్తినారాయణీ గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  3418
12.12.2041 తిరుమతి ఇరా. గనగేచువరి, తిరు. చి. రాచేన్తిరం  గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  3418
12.12.2041 తిరుమతి చుభోతిని చిన్నతంభి, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  3418
12.12.2041 తిరు. ఎం. భి. చత్తియనాతన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  3418
12.12.2041 తిరు. ఎన్. నవనీతన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  3418
01.11.2052 తిరు. యోగేచర్ అఙ్గుచామి, అమెరిగ్గా రూ.  3370
25.12.2052 తిరుమతి ఇరఞ్చిని నవరత్తినరాచా, అమెరిగ్గా రూ.  3370
29.07.2050 చఙ్గనూర్ మగాతేవన్, అమెరిగ్గా రూ.  3252
18.08.2050 ఇరత్తినవేల్ చఙ్గరలిఙ్గం అమెరిగ్గా రూ.  3160
05.11.2038 చైవ చిత్తాన్త చభై, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  3000
10.01.2040 తిరు. చ. భత్మనాతన్, 29 ఆల్గీనా తెరు, గెన్మోర్, భిరిచుభ్భేన్, ఆత్తిరేలియా రూ.  3000
01.01.2042 తిరు. ఇరఞ్చన్, ఇలణ్ఢన్ రూ.  3000
17.12.2043 తిరు. గణేచనాతన్, మెల్భోణ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  3000
12.03.2044 ఆతి చున్చునగిరి మఢం, మన్తియా రూ.  3000
24.12.2044 తిరుమతి భాలాంభిగై ఇళఙ్గో, భేర్త్తు, ఆత్తిరేలియా రూ.  2896
08.08.2043 తిరు. గుమరన్, (నావలర్) మెల్భోర్ణ్, ఆత్తిరేలియా రూ.  2865
20.07.2041 తిరుమతి. చెయగిన్తుతాచర్, అర్త్త తర్మ అన్భర్, చిత్తిరా, భిఱిగ్భీల్ఢు, గోలాలంభూర్ రూ.  2800
17.12.2042 తిరు. తత్తా, గెచల్ అవెనియూ, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2600
17.12.2042 తిరు. భఞ్చనాతన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2600
17.12.2042 తిరు. చచి-భగీ, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2600
17.12.2042 తిరు. చభానాతన్, ఉలగ చైవభ్ భేరవై, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2600
17.12.2042 తిరు. నన్తివర్మన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2600
26.04.2044 అనన్తగిరుఢ్ఢినన్ నఢరాచన్, భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  2565
24.01.2043 తిరు. మా. అగిలన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2550
24.01.2043 తిరు. గుమారచెల్వం ఆఱుముగం, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2550
24.01.2043 తిరు. చెగతీచువరన్, చిఢ్ని, ఆత్తిరేలియా రూ.  2550
16.12.2043 తిరు. ఇరమేచర్ తురైచామి, గలిభోర్ణియా, అమెరిగ్గా రూ.  2529
26.03.2044 చఙ్గర్ ఏగాంభరం, భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  2527
28.11.2044 తిరు. చిఱీని చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  2503
01.08.2039 తిరు. అరుణ్, తేచియత్ తొళినుఢ్భగ్ గల్లూరిగ్ గుఢియిరుభ్భు వళాగం, తువాగ్గుఢి, తిరుచ్చి రూ.  2501
06.08.2040 తిరుమతి. మనోగరి, ఏ-13 ఇరయిల్ నగర్, గోయంభేఢు, చెన్నై రూ.  2500
26.11.2045 గమలగ్గణ్ణన్, అ. 40/47 చేత్తుగ్ గుఢియిరుభ్భు, ఇరణ్ఢావతు తెరు, ఎళుంభూర్ 600008 రూ.  2500
20.11.2042 తిరు. ముతాని చభాభతి రూ.  2399
15.06.2041 తిరు. నన్తన్ భరమేచువరన్, ఇన్తియా రూ.  2342
31.03.2040 తిరు. గచేన్తిరన్ మగాతేవన్ రూ.  2338
21.06.2042 మోగన్ భిరేంగుమార్, భేభ్భాల్ వరవు రూ.  2125
27.04.2041 తిరు. చెయరామగిరుఢ్ఢిణన్ మగాతేవన్ రూ.  2110
11.12.2043 తిరు. వేలుచ్చామి ముత్తుగ్గుమార్, అమెరిగ్గా రూ.  2027
11.10.2051 తిరు. ఇరామచ్చన్తిరన్ వేతగిరి, అమెరిగ్గా రూ.  2012
18.11.2038 తిరు. ఎచు. తియాగరాచన్, మేనాళ్ తలైవర్ చైవచిత్తాన్తభ్ భెరుమన్ఱం రూ.  2001
21.07.2038 తిరువాచగ - తిరుమన్తిర అఱగ్గఢ్ఢళై, చెన్నై రూ.  2000
15.12.2039 తిరుమతి. చరోచా చున్తరరామన్, 21 తురై అరచన్ తెరు, చాలిగ్గిరామం, చెన్నై రూ.  2000
27.07.2040 తిరుమతి. వాచుగి + మరుత్తువర్ చే. చి. గణ్ణభ్భన్, ఇరాతాగ్గిరుఢ్ఢినన్ చాలై, మయిలాభ్భూర్, చెన్నై రూ.  2000
27.07.2040 మాంభలం తిరు. చన్తిరచేగరన్, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  2000
08.01.2041 తిరు. భత్మనాతన్ అళగభ్భన్, 8, లొరొఙ్గు 4/2చి, చేర్తాఙ్గు చయా, 43300 చిఱీగెంభఙ్గాన్, మలేచియా రూ.  2000
28.06.2042 భేరా. చెయరామన్, అయనావరం (మున్భు ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం) చెన్నై రూ.  2000
01.10.2041 భులవర్ చివనాతన్, ఇలణ్ఢన్ రూ.  2000
28.06.2042 మునైవర్ తిరుమతి గల్భనా భాయ్, అతిభర్, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై రూ.  2000
20.12.2043 తిరు. విగ్ఢర్ ఇరాచలిఙ్గం (నావలర్), గలిభోర్ణియా, అమెరిగ్గా రూ.  2000
14.04.2051 తిరుమతి చాన్తిని ఇరఞ్చన్, ఇన్తియా రూ.  2000
12,03.2053 భెయర్ తెరియాత అన్భర్ భేభాల్ వళి రూ.  1714
12.12.2041 తిరు. వి. గుభ్భుచామి, విజయలెఢ్చుమి, చివాని గుఢుంభం, చితంభరం రూ.  1709
12.12.2041 తిరు. ఏ. ఆతినారాణన్ గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1709
12.12.2041 తిరుమతి ఏ. మేనగా గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1709
12.12.2041 తిరుమతి ఏ. గమలమఙ్గై గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1709
21.12.2041 తిరు. మెయ్నా ఎం. మెయ్యభ్భన్ గుఢుంభం, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1709
12.12.2041 తిరు. ఎం. నఢరాజన్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1709
24.11.2051 తిరు. గనగరత్తినం చివరాచా, అమెరిగ్గా రూ.  1663
1.11.2052 తిరు. నంభి చఙ్గరన్ అమెరిగ్గా రూ.  1656
03.02.2050 చివగుమార్ తామోతరన్, అమెరిగ్గా రూ.  1609
11.04.2040 తిరు. చేతురామన్ భళనియభ్భన్ రూ.  1544
01.03.2047 తిరు. గురునాతన్ ముత్తు, అమెరిగ్గా రూ.  1534
25.01.2040 తిరు. గ. చెయతాచర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1500
16.09.2023 భెయర్ తెరియాత అన్భర్ భేభాల్ వళి రూ.  1457
20.07.2041 మలేచియ భేర్చాత్తువాన్ చైవచిన్తాన్త చభై, 83ఏ, చలాన్ భఙ్గార్, గోలాలంభూర్ 59200 రూ.  1414
20.02.2046 తిరు. చభా గులత్తుఙ్గం, అమెరిగ్గా రూ.  1410
13.04.2052 తిరు. గఙ్గాతరన్ ఇరామగిరుఢ్ఢిణన్, అమెరిగ్గా రూ.  1406
20.07.2041 మలేచియా గిళ్ళాన్ చివన్ గోయిల్ తేవారభ్ భాఢచాలై మాణవర్ రూ.  1400
23.07.2041 తిరు. చ. ఇరాచగ్గుమార్, 9-2-చ, తిఙ్గత్తు 2, చలాన్ నీలం 1, గవాచాన్ భెరునియాగాన్ నీలం, 43000 గచాఙ్గు, మలేచియా రూ.  1400
20.07.2041 తిరు. చి.మ. ఇళన్తమిళ్, 10, చలాన్ 4/41, భెతాలిఙ్గు చెయా 46050 రూ.  1400
20.07.2041 చుభాఙ్గు చెయా తమిళ్భ్ భళ్ళి తేవారభ్ భాఢచాలై మాణవర్, గోలాలంభూర్, మలేచియా రూ.  1400
20.07.2041 తిరు. చెల్వగ్గుమరన్ చుభ్భైయన్ 24, చలాన్ చుఙ్గై ఆఱు, తమాం చభిఢిన్, 28400 మెన్తగ్గాభ్భు, భగాఙ్గు, మలేచియా రూ.  1400
12.06.2051 యారో భేభాల్ వళి రూ.  1354
07.12.2043 తిరు. చివాచి గరుభ్భచామి రూ.  1244
16.10.2043 తిరు. నాగరాచన్ గుణచీలన్, అమెరిగ్గా రూ.  1209
18.04.2049 భరమేచువరి ఈళవర్మన్, అమెరిగ్గా రూ.  1194
07.04. 2048 చురేచుగ్గుమార్ చెగతీచన్, అమెరిగ్గా రూ.  1171
28.06.2042 తిరుమతిగళ్ ఆర్ చోతిమణి, చి. గఱ్భగవల్లి, చి. మఞ్చు, ఎస్. తగీరా, ఎన్. చనని, చి. అరుణా, ఉచా మార్ఢ్ఢిన్, ఆఙ్గిలత్ తుఱై, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై రూ.  1075
24.04.2041 తిరు. వైరవన్ చొగ్గలిఙ్గం రూ.  1048
10.12.2053 ఇరాతా అరవిన్తన్, ఇన్తియా రూ.  1008
21.02.2038 మునైవర్ అరఙ్గ ఇరామలిఙ్గం, చెన్నై రూ.  1005
13.08.2040 చున్తరర్ వార వళిభాఢ్ఢుగ్గుళు, చైవచిత్తాన్త చభై, వేలంభాళైయం, తిరుభ్భూర్ రూ.  1001
29.03.2053 వేఙ్గఢాచల భాభు, ఇన్తియా రూ.  1001
21.07.2038 తిరుమతి. ఇరాచం, చెన్నై రూ.  1000
05.11.2038 తిరు. చ. చుభ్భిరమణియం, మిల్లర్భురం, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  1000
05.11.2038 తిరుమతి. గ. చణ్ముగత్తాయ్ అంమాళ్, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  1000
20.11.2038 చైవచిత్తాన్తభ్ భెరుమన్ఱం, మయిలాభ్భూర్, చెన్నై రూ.  1000
12.12.2038 తిరు. గ. నాగనాతన్, అరఙ్గరాచభురం, చెన్నై రూ.  1000
03.12.2038 తిరు. ఎచు. వీ. ఏ. చివగురునాతన్, గీళ్భ్భాగ్గం, చెన్నై రూ.  1000
19.10.2039 అరుళ్మిగు భాగముఢైయాళ్ మాతర్ చఙ్గం, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  1000
21.07.2038 తిరుమతి ఉచా గిరుఢ్ఢిణమూర్త్తి, చాలిగ్గిరామం రూ.  1000
12.12.2039 చైవ వేళాళర్ మగళిర్ అణి, తిరుముఱై ఇచైగ్గుళు, 51.వఢగ్గు ఇరత వీతి, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  1000
20.03.2040 తిరు. చు. గోతణ్ఢరామన్, చువాగతం, 9, గామాఢ్చిభురం, ఇరణ్ఢావతు తెరు, చెన్నై రూ.  1000
02.03.2040 తిరు. వి. గణ్ణన్, చుఢుభ్భు ఆలోచగర్, 672, అణ్ణా చాలై, నన్తనం, చెన్నై రూ.  1000
02.03.2040 తిరు. చి. తియాగరాచన్, చుఢుభ్భు ఆలోచగర్, 672, అణ్ణా చాలై, నన్తనం, చెన్నై రూ.  1000
02.03.2040 తిరు. చే. చుభ్భిరమణియం, చుఢుభ్భు ఆలోచగర్, 672, అణ్ణా చాలై, నన్తనం, చెన్నై రూ.  1000
05.06.2040 భేరాచిరియర్ భళ. మురుగేచన్, వేళచ్చేరి, చెన్నై 600 042 రూ.  1000
08.08.2040 తిరు. అళగురాజన్, తిరుముఱై మన్ఱం, 15-1ఏ, చెగ్గఢి 3ఆవతు తెరు, గోవిల్భఢ్ఢి - 628 501 రూ.  1000
13.08.2040 ఇరామగిరుఢ్ఢిణ విత్తియాలయం, అంమాభాళైయం, తిరుభ్భూర్ నిగళ్చ్చియిల్ నన్గొఢైయాళర్ రూ.  1000
13.08.2040 తిరు. అగిల్ మణి, తిరుభ్భూర్ రూ.  1000
08.01.2041 తిరుమతి. చివ భిరియా, 6 ఢేనియల్ తెరు, మేఱ్గు తాంభరం, చెన్నై 600 045 రూ.  1000
10.02.2041 తిరు. చణ్ముగ. తిరువరఙ్గయయాతి, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  1000
14.04.2041 తిరు. నా. విచువనాతన్, గాన్తినగర్, అఢైయాఱు, చెన్నై రూ.  1000
27.04.2041 తిరు. ఇరా. చిఙ్గారవేల్, 67/32 చున్తరగణభతి తెరు, అంమాభ్భేఢ్ఢై, చేలం 636003 రూ.  1000
28.06.2042 భేరా. ఎచు. భళని, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై  రూ.  1000
28.06.2042 భేరా. వీరమణి, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై రూ.  1000
14.07.2042 తిరు. ఇళైయభెరుమాళ్, మేఱ్గు మాంభలం రూ.  1000
16.06.2046 తిరు. భాలచుభ్భిరమణియన్, అరవిన్తర్ తొళిలగం, చైతాభ్భేఢ్ఢై, తమిళ్నాఢు, ఇన్తియా రూ.  1000
01.07.2046 తిరు. చెఙ్గుఢ్ఢువన్ ఆ ము, అంమాభ్భేఢ్ఢై, చేలం, ఇన్తియా రూ.  1000
20.04.2051 తిరుమతి నిర్మలా వేలుచామి, భళైయ మామల్లభురం చాలై, చెన్నై రూ.  1000
02.06.2051 తిరు. గే. గామరాచర్, అరుంభాగ్గం, చెన్నై రూ.  1000
02.01.2053 తిరుమతి ఇలలితాంభాళ్ నఢరాచన్, గతగ్భతా గలియాణ్, ఇన్తియా రూ.  1000
10.04.2023 ముత్తిరుళభ్భన్ తిరునెల్వేలి, ఇన్తియా రూ.  1000
21.10.2042 తిరు. తిరునా. మెయ్యభ్భన్, గనఢా రూ.  943
28.06.2042 మునైవర్ తె. ఈచువరి, తమిళ్త్తుఱై, ఇన్తుగ్ గల్లూరి (మాలై నేరం), భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై  రూ.  940
27.01.2047 తిరు. భారతి ఇరామలిఙ్గం, అమెరిగ్గా రూ.  920
10.02.2043 తిరు. మురుగన్, చెంమన్గోల్, భేరాగ్గు, మలేచియా రూ.  900
25.11.2040 తిరు. భుగళేన్తి నారాయణన్, తలైవాయ్భఢ్ఢి, ఓమలూర్ తాలుగా, చేలం 636 351 రూ.  879
15.03.2042 తిరు. అరవిన్తన్ నఢరాచన్, తెగ్చాచు, అమెరిగ్గా రూ.  855
08.01.2041 తిరు. ఇరా. చున్తరరాచు, అఅ7 భార్గ్గు వియూ చాలై, అణ్ణా నగర్, తిరుచ్చి 620 017 రూ.  843
04.03.2041 తిరు. ఇరామగుమారన్ గిరుఢ్ఢిణన్ రూ.  843
12.02.2042 తిరు. ఇరమణన్, ఇరావ్, భఙ్గళూర్ రూ.  817
10.02.2043 తిరు. తనచేగరన్, చిత్తియవాన్, భేరాగ్గు, మలేచియా రూ.  750
10.02.2043 తిరు. వి. ఎం. తియాగరాచన్, ఈభ్భో, మలేచియా రూ.  750
15.01.2053 భెయర్ తెరియాత అన్భర్ భేభాల్ వళి రూ.  728
20.07.2041 తిరు. భొన్నుచామి గిరుఢ్ఢినన్, అర్త్త తర్మ అన్భర్, చిత్తిరా, భిఱిగ్భీల్ఢు, గోలాలంభూర్ రూ.  700
05.08.2041 తిరు. భాలగిరుఢ్ఢిణన్, గిళ్ళాన్ చైవత్ తొణ్ఢర్, మలేచియా రూ.  700
1.11.2052 తిరు. చీతారామర్ యోచువాలా, అమెరిగ్గా రూ.  660
23.06.2051 తిరు. గురుతేవర్ ఇరవీన్తిరన్, అమెరిగ్గా రూ.  657
05.04.2052 తిరు. చోమనాతన్ గాచిలిఙ్గం, అమెరిగ్గా రూ.  656
28.12.2050 ఏ. ఆర్. గులేన్తిరన్, 150 గోయిల్ వీతి, నల్లూర్, యాళ్భ్భాణం, ఇలఙ్గై రూ.  624
15.06.2041 తిరు. చివ అళగేచన్, తిరువిల్లిభుత్తూర్, తమిళ్నాఢు, ఇన్తియా రూ.  573
15.12.2045 వివేన్తిరన్ భిళ్ళై, ఇల్లినోయిచు, అమెరిగ్గా రూ.  568
21.02.2038 తిరు. న. చున్తరమూర్త్తి, ఇరామాభురం రూ.  501
21.02.2038 తిరు. తురైరాచు, గొఢుఙ్గైయూర్ రూ.  501
19.10.2038 తిరు. ఏ. తిరునావుగ్గరచు, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  501
10.11.2040 తిరు. చి. చన్తిరమవులీచ్చరన్, 7, 5ఆవతు తెరు, చేచి నగర్, తిరుభ్భూర్ 641602 రూ.  501
16.06.2043 తిరు. తురై మాణిగ్గం, తుభాయ్, అమీరగం రూ.  501
28.11.2044 అరుళ్మిగు మునీచువరన్ గోయిల్ తిరుముఱై వగుభ్భు మాణవర్, చిఙ్గభ్భూర్ రూ.  501
21.02.2038 మరుత్తువర్ మురుగానన్తం, చెన్నై రూ.  500
21.02.2038 తిరు. గుఞ్చితభాతం, చెన్నై రూ.  500
21.02.2038 భెయర్ తరాత భెరియవర్, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  500
21.07.2038 తిరుమతి గల్భనా, చెన్నై రూ.  500
21.07.2038 తిరుమతి భిరతీమా, చెన్నై రూ.  500
21.07.2038 తిరు. భలరామన్, చెన్నై రూ.  500
21.07.2038 తిరు. తరుమచీతరన్, చెన్నై రూ.  500
21.07.2038 తిరు. వి. గోభినాతర్, చూళై, చెన్నై రూ.  500
19.10.2038 తిరు. గుభ్భు చు. మణి, గలైఞర్ నగర్ రూ.  500
19.10.2038 మునైవర్ వె. చున్తరం, గలైఞర్ నగర్ రూ.  500
19.10.2038 తిరు. ఆర్. మగేన్తిరన్, గలైఞర్ నగర్ రూ.  500
19.10.2038 తిరు. అరఙ్గ ఇరాతాగిరుఢ్ఢిణన్, గలైఞర్ నగర్ రూ.  500
19.10.2038 తిరు. మా. అఙ్గభ్భన్, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  500
19.12.2038 తిరుమతి నిర్మలా గుమరేచన్, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  500
19.10.2038 తిరు. తి. గే. చెల్వరాచు, భార్త్తచారతి నగర్, మణభ్భాగ్గం, చెన్నై రూ.  500
19.10.2038 తిరు. ఎన్. చున్తరం, గలైఞర్ నగర్(మేఱ్గు), చెన్నై రూ.  500
02.03.2040 తిరు. చే. చ. చెగన్, చుఢుభ్భు ఆలోచగర్, 672, అణ్ణా చాలై, నన్తనం, చెన్నై రూ.  500
02.03.2040 తిరు. చ. గే. భిరచాన్తు, చుఢుభ్భు ఆలోచగర్, 672, అణ్ణా చాలై, నన్తనం, చెన్నై. రూ.  500
19.10.2038 తిరు. ఇరా. గోభి, తుర్గా గోరల్, గఢుభిచానగ్గల్లి, భెఙ్గళూర్ రూ.  500
13.08.2040 తిరు. చివ. ఇరా. ముత్తుగ్గుమార్, తిరుభ్భూర్ రూ.  500
07.08.2043 తిరు. చువామినాతన్, ఎచు. వి., చెన్నై రూ.  500
28.02.2046 తిరు వేఙ్గఢరామన్ చ, ఇన్తియా రూ.  500
01.07.2050 చెయగుమార్ న. గవుణ్ఢంభాళైయం గోయంభుత్తూర్ ఇన్తియా రూ.  500
26.04.2044 చున్తరం తరా. భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  493
07.02.2044 ఉలోగేన్తిరన్ తయాభరన్, అమెరిగ్గా రూ.  479
28.04.2043 తిరు. వివేగానన్తన్ చివచఙ్గరన్, ఇయావత్తై ఏరి, నియుచేర్చి, అమెరిగ్గా రూ.  478
03.03.2040 తిరు. నరేన్తిరన్ చిత్తాన్ రూ.  470
31.03.2040 తిరుమతి. మల్లిగా వీరమలై, 4158 ఢెగోరో తెరు, చాన్ ఢెయ్గో, గాలిభోర్నియా, అమెరిగ్గా రూ.  462
11.02.2042 తిరు. గిరోచన్ తురైయభ్భా, ఇలణ్ఢన్ రూ.  450
26.02.2052 తిరు. గార్త్తిగ్గర్ వేఙ్గఢరామన్, అమెరిగ్గా రూ.  308
21.02.2038 తిరుమతి ఞానవల్లి ఈచువరన్, చెన్నై రూ.  300
19.10.2038 తిరు. చి. చుభ్భిరమణియం, గలైఞర్ నగర్ రూ.  300
19.10.2038 తిరు. చివచఙ్గరన్, గలైఞర్ నగర్ రూ.  300
08.05.2041 తిరు. గల్యాణరామన్, అరుళ్మిగు అగత్తీచువరర్ తిరుగ్గోయిల్, నుఙ్గంభాగ్గం రూ.  300
24.12.2044 తిరు. నఢనచభేచన్ చచ్చితానన్తన్ రూ.  266
19.10.2038 తిరు. చిఱీనివాచన్, మాణవరగం, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  250
25.12.2044 తిరు. వళైయాభతి, మ., తఞ్చావూర్ , ఇన్తియా రూ.  250
25.12.2044 తిరుమతి భాలచరచువతి, ఇరా., తఞ్చావూర్ , ఇన్తియా రూ.  250
26.04.2044 తిరు. చిఱీరాం చఙ్గరరామన్, భేభ్భాల్ వళి, అమెరిగ్గా రూ.  234
16.08.2042 తిరు. చరవణన్ మణియం, చాలై తమాన్ చేగర్, గోలాలంభూర్ రూ.  207
16.08.2042 తిరు. ఇరాచరత్తినం చెల్వత్తురై, గోలాలంభూర్ రూ.  207
20.11.2038 అరుళాలయం, వేఙ్గఢేచభురం, తిరువల్లిగ్గేణి రూ.  202
19.10.2038 తిరు. అయ్యంభెరుమాళ్, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  201
21.07.2038 తిరు. మగేన్తిరన్, చెన్నై రూ.  200
21.07.2038 తిరు. తి. భళని, చెన్నై రూ.  200
21.07.2038 తిరు. చి. గుణ్ఢభ్భన్, చెన్నై రూ.  200
21.02.2038 తిరు. చంభులిఙ్గం, చెన్నై రూ.  200
21.02.2038 తిరు. చేగర్, చెన్నై రూ.  200
21.02.2038 తిరుమతి గరుణా, చెన్నై రూ.  200
19.10.2038 తిరు. భాలగోభాలన్, గలైఞర్ నగర్ రూ.  200
19.10.2038 తిరు. ఓ. తిల్లైనాయగం, గలైఞర్ నగర్ రూ.  200
19.10.2038 తిరు. చు. ముత్తుగ్గుమారచువామి, గలైఞర్ నగర్ రూ.  200
19.10.2038 తిరు. నెల్లై వినాయగం, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  200
07.02.2040 తిరు. వై. భాలభాచుగ్గరన్, 1341, గవిభారతి నగర్, ఆణ్గళ్ గల్లూరిచ్ చాలై, గుంభగోణం 612002 రూ.  200
29.04.2040 తిరు. మా. ఇరా. భో. గురుచామి రూ.  200
20.07.2040 తిరు. చ. అళగైయా, అనల్మిన్ నగర్, తూత్తుగ్గుఢి 4 రూ.  200
13.08.2040 మరుత్తువర్ చెయరామన్, తిరుభ్భూర్ రూ.  200
12.03.2042 చువామి చతాచివానన్తా, తిరువానైగ్గా విళావిల్ రూ.  200
28.06.2042 తిరు. వి. గలియభెరుమాళ్, గణ్గాణిభ్భాళర్, ఇన్తుగ్ గల్లూరి, భఢ్ఢాభిరాం, చెన్నై  రూ.  200
25.12.2044 తిరు. ఇరాచవేల్, గ., గీళైయూర్, నాగభ్భఢ్ఢినం , ఇన్తియా రూ.  200
25.12.2044 చిఱీతర్, ఇరా., తఞ్చావూర్ , ఇన్తియా రూ.  200
25.12.2044 తిరు. చెల్వరాచు, వి., గుంభగోణం , ఇన్తియా రూ.  200
25.12.2044 తిరు. ఏమన్యా, ఇరా., తఞ్చావూర్ , ఇన్తియా రూ.  200
25.12.2044 తిరుమతి విత్తియాలఢ్చుమి, ఇరా. భా., తఞ్చావూర్ , ఇన్తియా రూ.  200
19.07.2047 తిరు. చీనివాచన్, భ. 15, ఉలగనాతన్ గుఢియిరుభ్భు, మయిలాభ్భూర్, చెన్నై రూ.  200
24.03.2052 తిరుమతి ఇలఢ్చుమి ఇరామగిరుఢ్ఢిణన్, అమెరిగ్గా రూ.  111
21.07.2038 భెయర్ తరాత భెరియవర్, చెన్నై రూ.  101
21.02.2038 తిరుమతి నారాయణ అంమై, చెన్నై రూ.  101
21.02.2038 తిరు. గుమార్, ఇళవాలై, యాళ్భ్భాణం రూ.  100
21.02.2038 తిరు. గణ్ణన్, గలైఞర్ నగర్ రూ.  100
21.02.2038 తిరు. తుళచిరామన్, చెన్నై రూ.  100
21.02.2038 తిరు. భాలగిరుఢ్ఢిణన్, చెన్నై రూ.  100
21.02.2038 తిరు. గుమరేచభిళ్ళై, గలైఞర్ నగర్ రూ.  100
21.02.2038 భెయర్ తరాత భెరియవర్, చెన్నై రూ.  100
21.02.2038 తిరు. వాచు, చెన్నై రూ.  100
19.10.2038 తిరు. త. చ. గోవిన్తరాచన్, చెన్నై రూ.  100
20.07.2038 తిరు. చో. చత్తియచీలన్, తిరుచ్చి రూ.  100
19.10.2038 తిరు. ఎచు. మగాలిఙ్గం, గలైఞర్ నగర్ రూ.  100
19.10.2038 తిరుమతి చివలఢ్చుమి చి., గలైఞర్ నగర్ రూ.  100
19.10.2038 తిరు. చి. తినేచుభాభు, చేలం రూ.  100
19.10.2038 తిరు. ఉతయగుమార్, తూత్తుగ్గుఢి రూ.  100
19.10.2038 తిరు. ఏ. చణ్ముగం, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  100
19.10.2038 తిరు. చ. ముగేచుమణి, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  100
19.10.2038 తిరు. తి. వేలు, చెయన్తి విఢుతి్, భిరాఢ్వే, చెన్నై రూ.  100
27.07.2040 తిరు. ఎన్. చి. ఞానభ్భిరగాచం, చెన్నై రూ.  100
27.06.2044 తిరు. ఆనన్తన్, చ., 1, గలేభ తెరు, ఆర్గ్గాఢు, ఇన్తియా రూ.  100
15.03.2044 తిరు. ఇరగుభతి, వేభ్భంభఢ్ఢు ఇన్తియా రూ.  100
19.10.2038 తిరు. ఏ. గే. అరఙ్గనాతన్, గలైఞర్ నగర్, చెన్నై రూ.  50
19.10.2038 తిరు. భులవర్ తఙ్గ ఆఱుముగన్, విల్లివాగ్గం, చెన్నై రూ.  50
19.10.2038 తిరు. ము. నాగు, తణ్మచువరం, వేళచ్చేరి, చెన్నై రూ.  50
19.10.2038 తిరు. నాగరత్తినం, చెన్నై రూ.  50
రూ.  0
మొత్త వరవు 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) వరై
(441 నన్గొఢైయాళర్గళ్
రూ. 6033851
మిన్నంభలత్ తళగ్ గఢ్ఢమైభ్భుగ్గాన చెలవుగళ్
తి.భి. 2034 ఆవణియిల్ (08.08.2003) తళ ముగవరిభ్ భతివు.
తి.భి. 2037 తై ముతల్ నాళ్ (14.01.2006) తళం ఇయగ్గత్ తొఢగ్గం. ఇనౄ వరైయాన చెలవుత్ తిరఢ్ఢు వరుమాఱు.
ఒవ్వొరు చెలవుత్ తలైభ్భిలుం విళగ్గం భెఱ విరుంభువోర్ ఎళుతుగ: మిన్నఞ్చల్ email: tamilnool@gmail.com
28.02.2054 01. తళ ముగవరి (domain name) రూ. 24524
02.06.2053 02. తళచ్ చెయలి (hosting and server) రూ. 152244
28.02.2054 03. గణినిగ్ గరువి, మెన్భొరుళ్ రూ. 562304
28.02.2054 04. తొలైభేచి, ఇణైయ ఇణైభ్భు రూ. 349698
28.02.2054 05. గణిని నిగళ్చ్చిత్ తయారిభ్భు రూ. 605952
02.05.2054 06. తరవు తయారిభ్భు, ఉళ్ళీఢు, భరామరిభ్భు రూ. 787019
15.08.2052 07. విళంభరం రూ. 653712
15.03.2042 08. భెరియ భురాణం గురలిచైభ్ భతివు (4274 భాఢల్గళ్) రూ. 448207
17.07.2048 09. గురలిచైభ్ భతివు, తిరుగ్గోవైయార్ 400, తిరుమన్తిరం 3000, భతినొన్ఱాం తిరుముఱై 1385 భాఢల్గళ్ రూ. 848869
10.05.2042 10. ఒలిభెయర్భ్భు రూ. 175377
20.06.2048 11. గన్నఢ మొళిభెయర్భ్భు రూ. 83053
28.04.2054 12. తెలుఙ్గుగ్గు మొళిభెయర్భ్భు రూ. 700057
18.01.2043 13. ఇన్తిగ్గు మొళిభెయర్భ్భు రూ. 35836
28.02.2054 14. వఢమొళి / చీయం / అచాం / యేర్మన్ మొళిభెయర్భ్భు రూ. 268398
24.07.2042 15. తరుమభురం భ. చువామినాతన్, 10,302 తిరుముఱైభ్ భాఢల్గళిన్ గురలిచై 5 ఆణ్ఢుగళ్ ఉరిమం రూ. 452255
10.03.2047 16. మలైయాళత్తుగ్గు మొళిభెయర్భ్భు రూ. 40667
28.02.2054 17. చిఙ్గళత్తుగ్గు మొళిభెయర్భ్భు రూ. 284830
 
మొత్త చెలవు 19.வைகாசி.2054 (02.06.2023) వరై రూ. 6473002